Visa allt om Lars-Olof Petterssons Åkeri i Oskarshamn Aktiebolag
Visa allt om Lars-Olof Petterssons Åkeri i Oskarshamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 906 25 075 17 292 17 170 17 179 17 119 15 411 14 528 17 308 16 551
Övrig omsättning 1 609 139 72 47 47 - - 65 180 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 375 1 814 569 1 659 1 587 1 257 -638 594 1 376 641
Resultat efter finansnetto 1 350 1 619 424 1 468 1 370 1 025 -751 374 1 009 348
Årets resultat 1 6 254 105 162 170 515 173 108 335 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 19 447 11 651 11 795 12 972 13 959 13 865 13 167 12 759 13 286
Omsättningstillgångar 3 482 5 826 4 837 5 090 4 364 4 010 2 994 3 097 3 679 3 235
Tillgångar 3 482 25 274 16 488 16 885 17 335 17 969 16 859 16 265 16 437 16 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 9 210 2 956 2 851 2 689 2 519 2 004 1 831 1 723 1 388
Obeskattade reserver 0 0 6 402 6 420 6 375 5 942 5 619 6 606 6 391 5 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 328 3 182 3 879 4 788 4 877 4 295 3 831 3 872 4 740
Kortfristiga skulder 3 271 7 736 3 947 3 736 3 483 4 632 4 940 3 997 4 451 4 537
Skulder och eget kapital 3 482 25 274 16 488 16 885 17 335 17 969 16 859 16 265 16 437 16 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 406 374 413 547 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 861 7 062 5 534 4 981 4 921 4 684 4 732 4 064 4 372 4 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 690 2 338 1 972 1 479 1 722 1 697 1 739 1 728 1 836 2 072
Utdelning till aktieägare 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 515 25 214 17 364 17 217 17 226 17 119 15 411 14 593 17 488 16 551
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 21 16 14 15 15 15 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 984 1 194 1 081 1 226 1 145 1 141 1 027 969 1 082 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 463 486 481 459 473 473 431 452 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 825 4 894 2 338 3 368 3 165 2 999 1 088 2 226 2 984 2 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,45% 45,01% 0,71% -0,05% 0,35% 11,08% 6,08% -16,06% 4,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,92% 7,30% 3,69% 10,23% 9,35% 7,21% -3,57% 3,69% 8,51% 4,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,54% 7,35% 3,52% 10,06% 9,44% 7,57% -3,91% 4,13% 8,08% 4,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,75% 94,85% 98,53% 98,21% 98,10% 97,86% 97,43% 98,14% 97,00% 98,15%
Rörelsekapital/omsättning 3,57% -7,62% 5,15% 7,89% 5,13% -3,63% -12,63% -6,19% -4,46% -7,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,06% 36,44% 48,21% 44,91% 42,62% 38,39% 36,45% 40,50% 38,48% 33,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,45% 74,99% 121,92% 135,57% 124,58% 86,03% 60,10% 76,86% 82,09% 70,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...