Visa allt om Svensk Kycklingsortering AB
Visa allt om Svensk Kycklingsortering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 592 5 314 3 979 4 042 4 187 4 054 4 397 4 664 4 869 4 607
Övrig omsättning 250 174 16 - - 29 - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -87 -174 108 33 -75 150 -226 101 -69
Resultat efter finansnetto 264 137 -102 63 96 99 247 -402 371 80
Årets resultat 154 67 2 6 38 83 170 -244 192 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 20 0 0 0 1 4 11 18 19
Omsättningstillgångar 2 360 2 004 1 591 1 886 1 727 1 751 1 848 2 131 2 250 2 534
Tillgångar 2 370 2 025 1 591 1 886 1 727 1 753 1 852 2 142 2 269 2 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 801 735 753 787 799 716 546 789 627
Obeskattade reserver 186 128 86 195 170 138 129 86 245 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 28 15 14 12 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 303 1 067 756 924 758 816 1 007 1 510 1 234 1 776
Skulder och eget kapital 2 370 2 025 1 591 1 886 1 727 1 753 1 852 2 142 2 269 2 552
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 273 291 275 190 217 204 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 281 2 003 1 414 34 48 91 1 916 2 113 1 789 1 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 413 672 517 133 161 165 629 742 700 552
Utdelning till aktieägare 60 100 0 20 40 50 0 0 0 30
Omsättning 5 842 5 488 3 995 4 042 4 187 4 083 4 397 4 691 4 869 4 607
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 4 2 2 2 9 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 398 886 995 2 021 2 094 2 027 489 466 541 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 454 515 228 254 267 312 323 324 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 -87 -174 108 34 -72 157 -219 108 -63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,23% 33,55% -1,56% -3,46% 3,28% -7,80% -5,72% -4,21% 5,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,14% 6,81% -6,41% 7,85% 5,85% 5,65% 17,06% -8,36% 16,31% 3,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,72% 2,60% -2,56% 3,66% 2,41% 2,44% 7,19% -3,84% 7,60% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,18% 60,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,90% 17,63% 20,99% 23,80% 23,14% 23,06% 19,13% 13,31% 20,87% 16,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,24% 44,49% 50,41% 47,55% 52,83% 51,38% 43,79% 28,38% 42,55% 28,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,12% 187,82% 210,45% 204,11% 227,84% 214,58% 183,52% 141,13% 182,33% 142,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...