Visa allt om Studio Alice Aktiebolag
Visa allt om Studio Alice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 32 254 1 098 1 184 476 567 681 751 785
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -56 -75 -289 455 524 118 -26 -35 101 54
Resultat efter finansnetto -55 -73 -293 456 524 119 -26 -33 101 55
Årets resultat -55 -73 -29 247 291 89 -26 -33 72 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 18 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 205 236 362 898 1 243 326 178 217 368 410
Tillgångar 214 249 380 898 1 243 326 178 217 368 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 181 254 383 437 187 97 123 192 276
Obeskattade reserver 0 0 0 264 147 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 68 126 251 660 123 80 93 176 134
Skulder och eget kapital 214 249 380 898 1 243 326 178 217 368 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 213 239 276 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 18 241 275 208 81 0 0 0 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 35 105 119 95 55 96 108 108 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 300 40 0 0 36 156
Omsättning 18 32 254 1 098 1 184 476 567 681 751 785
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 32 254 1 098 1 184 476 567 681 751 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 19 57 358 398 304 140 316 362 403 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 -71 -285 455 524 118 -26 -35 101 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,75% -87,40% -76,87% -7,26% 148,74% -16,05% -16,74% -9,32% -4,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,17% -29,32% -75,79% 50,78% 42,24% 36,50% -14,61% -15,21% 27,72% 13,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -311,11% -228,12% -113,39% 41,53% 44,34% 25,00% -4,59% -4,85% 13,58% 7,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,54% 67,55% 78,03% 67,64%
Rörelsekapital/omsättning 650,00% 525,00% 92,91% 58,93% 49,24% 42,65% 17,28% 18,21% 25,57% 35,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,88% 72,69% 66,84% 64,32% 43,87% 61,21% 54,49% 56,68% 52,17% 67,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,95% 347,06% 287,30% 357,77% 188,33% 265,04% 222,50% 233,33% 209,09% 305,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...