Visa allt om Bengt Hedmans Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Bengt Hedmans Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 808 1 718 1 622 1 719 1 760 4 705 8 827 10 337 10 028 9 410
Övrig omsättning 84 84 63 86 124 45 1 286 79 123 347
Rörelseresultat (EBIT) 120 255 153 159 -20 436 -100 561 849 1 123
Resultat efter finansnetto 133 302 145 -105 35 581 -131 494 880 1 281
Årets resultat 733 386 267 -112 60 391 433 402 639 575
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 241 6 433 6 433 6 521 6 181 4 109 3 296 6 163 5 493 5 442
Omsättningstillgångar 3 424 2 650 2 630 2 579 3 355 5 761 7 137 4 544 4 768 4 628
Tillgångar 8 665 9 082 9 064 9 100 9 536 9 870 10 433 10 707 10 261 10 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 737 6 255 5 989 5 842 6 104 6 194 6 403 6 069 5 767 5 228
Obeskattade reserver 1 722 2 531 2 720 2 933 3 025 3 070 2 987 3 715 3 805 3 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Kortfristiga skulder 176 267 325 294 377 576 1 013 892 658 1 024
Skulder och eget kapital 8 665 9 082 9 064 9 100 9 536 9 870 10 433 10 707 10 261 10 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 222 394 234 236 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 96 578 515 642 595 330 1 323 1 448 1 302 1 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 89 159 220 277 348 264 1 879 780 719 684
Utdelning till aktieägare 750 250 120 120 150 150 600 100 100 100
Omsättning 892 1 802 1 685 1 805 1 884 4 750 10 113 10 416 10 151 9 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 808 859 811 860 880 2 353 1 471 1 723 1 671 1 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 193 376 377 461 474 412 603 411 385 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 482 380 289 190 555 -12 1 531 1 638 1 889
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,97% 5,92% -5,64% -2,33% -62,59% -46,70% -14,61% 3,08% 6,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,53% 3,33% 5,57% 2,79% 0,37% 5,89% -0,93% 5,40% 8,60% 12,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,46% 17,58% 31,13% 14,78% 1,99% 12,35% -1,10% 5,59% 8,80% 13,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,92% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 401,98% 138,71% 142,11% 132,93% 169,20% 110,20% 69,38% 35,33% 40,99% 38,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,25% 90,61% 89,48% 87,95% 87,39% 85,68% 82,47% 81,66% 82,90% 79,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 945,45% 992,51% 809,23% 877,21% 889,92% 1 000,17% 704,54% 509,42% 724,62% 451,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...