Visa allt om Imu Trading Aktiebolag
Visa allt om Imu Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 853 1 881 1 883 1 826 1 745 2 169 3 144 3 008 13 176 40 091
Övrig omsättning - - - - - 197 - 80 1 039 35
Rörelseresultat (EBIT) 673 262 716 740 592 439 1 320 1 062 642 1 616
Resultat efter finansnetto 676 272 729 761 598 518 1 645 1 095 675 1 626
Årets resultat 770 346 559 608 18 307 1 264 675 457 968
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 662 3 941 4 335 4 741 5 146 5 551 10 665 9 861 9 608 4 442
Omsättningstillgångar 3 626 2 908 2 450 1 478 1 561 876 1 744 1 495 842 16 467
Tillgångar 7 288 6 849 6 785 6 219 6 707 6 427 12 409 11 356 10 450 20 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 938 5 168 4 823 4 264 3 656 3 638 9 496 8 231 7 557 7 100
Obeskattade reserver 1 209 1 528 1 711 1 751 1 825 2 272 2 172 2 320 2 183 2 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 153 252 204 1 225 516 742 804 710 11 648
Skulder och eget kapital 7 288 6 849 6 785 6 219 6 707 6 427 12 409 11 356 10 450 20 909
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 988 988 1 000 975
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 126 249 244
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 164 0 0 0
Omsättning 1 853 1 881 1 883 1 826 1 745 2 366 3 144 3 088 14 215 40 126
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 572 1 504 6 588 20 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 524 597 670 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 952 656 1 121 1 145 997 846 1 554 1 309 843 1 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,49% -0,11% 3,12% 4,64% -19,55% -31,01% 4,52% -77,17% -67,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,28% 3,97% 10,76% 12,22% 8,93% 8,06% 13,26% 9,65% 6,56% 7,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,48% 14,46% 38,77% 41,62% 34,33% 23,88% 52,32% 36,44% 5,20% 4,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,99% 85,27% 88,70% 10,06% 8,66%
Rörelsekapital/omsättning 188,07% 146,46% 116,73% 69,77% 19,26% 16,60% 31,87% 22,97% 1,00% 12,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,42% 92,86% 89,67% 89,31% 74,56% 82,66% 89,13% 87,19% 87,36% 41,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 571,63% 1 900,65% 972,22% 724,51% 127,43% 169,77% 235,04% 185,95% 118,59% 44,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...