Visa allt om Nordiska Unipol Aktiebolag
Visa allt om Nordiska Unipol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 89 487 61 484 48 100 46 665 45 637 47 616 53 147 72 023 59 925 43 569
Övrig omsättning 1 088 660 720 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 131 1 347 161 225 -218 240 13 344 193 211
Resultat efter finansnetto 1 279 1 481 265 68 -57 536 -42 -811 2 087 595
Årets resultat 1 031 1 329 265 68 -57 536 -42 -811 1 889 595
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 179 179 179 179 190 205 191 198 202
Omsättningstillgångar 37 172 17 197 11 962 11 823 11 070 10 007 11 996 14 301 24 313 16 095
Tillgångar 37 351 17 377 12 142 12 002 11 250 10 198 12 201 14 492 24 511 16 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 439 5 737 4 673 4 476 4 407 4 464 3 928 3 970 4 781 2 891
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 647 3 068 1 380 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 266 8 572 6 089 7 527 6 842 5 734 8 273 10 523 19 730 13 405
Skulder och eget kapital 37 351 17 377 12 142 12 002 11 250 10 198 12 201 14 492 24 511 16 297
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 667 703 776 582 532 581 671
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 434 1 568 630 691 666 687 618 789 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 619 661 559 152 618 663 538 617 1 094
Utdelning till aktieägare 0 0 265 68 0 0 0 0 0 0
Omsättning 90 575 62 144 48 820 46 665 45 637 47 616 53 147 72 023 59 925 43 569
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 29 829 20 495 16 033 15 555 15 212 15 872 17 716 24 008 19 975 14 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 758 689 691 640 695 711 660 591 700 866
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 131 1 347 161 225 -217 244 19 351 202 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,55% 27,83% 3,08% 2,25% -4,16% -10,41% -26,21% 20,19% 37,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,53% 8,76% 2,44% 2,43% -0,33% 5,63% 0,11% 3,65% 8,90% 4,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,47% 2,48% 0,62% 0,63% -0,08% 1,21% 0,02% 0,73% 3,64% 1,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,86% 6,79% 6,71% 6,16% 5,84% 6,85% 5,47% 4,59% 6,40% 9,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,95% 14,03% 12,21% 9,21% 9,26% 8,97% 7,01% 5,25% 7,65% 6,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,56% 33,01% 38,49% 37,29% 39,17% 43,77% 32,19% 27,39% 19,51% 17,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,93% 124,07% 75,50% 128,42% 102,86% 108,37% 89,10% 93,98% 113,94% 105,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...