Visa allt om Arthur Berglunds Glas Larm Aktiebolag
Visa allt om Arthur Berglunds Glas Larm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 808 24 480 23 718 23 340 22 757 15 561 13 550 11 163 11 249 11 403
Övrig omsättning 169 509 125 207 137 189 5 63 853 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 590 3 494 5 010 4 897 4 463 4 460 2 686 -40 549 191
Resultat efter finansnetto 3 577 3 487 5 042 4 885 4 251 4 474 2 686 -32 546 187
Årets resultat 1 840 1 777 2 598 2 594 2 893 1 907 905 -19 546 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 785 3 292 3 621 3 809 3 374 1 648 111 77 138 212
Omsättningstillgångar 8 931 9 100 8 613 9 337 8 333 7 424 4 807 2 967 2 991 3 005
Tillgångar 12 716 12 392 12 234 13 146 11 707 9 072 4 919 3 043 3 129 3 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 117 3 777 3 500 3 902 5 308 2 915 1 009 104 1 073 1 124
Obeskattade reserver 4 825 3 779 2 750 1 280 0 0 128 182 214 214
Avsättningar (tkr) 1 140 753 432 182 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 634 4 082 5 552 7 782 6 399 6 157 3 782 2 757 1 842 1 879
Skulder och eget kapital 12 716 12 392 12 234 13 146 11 707 9 072 4 919 3 043 3 129 3 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 659 651 302 501 858
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 063 5 131 4 971 5 083 5 130 1 878 2 406 3 397 3 044 2 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 032 2 269 1 511 2 533 1 642 1 097 1 080 1 228 1 289 1 436
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 1 500 3 000 4 000 500 0 0 950 0
Omsättning 25 977 24 989 23 843 23 547 22 894 15 750 13 555 11 226 12 102 11 403
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 16 14 13 11 9 9 11 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 530 1 694 1 795 2 069 1 729 1 506 1 015 1 406 1 425
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 471 476 597 633 511 470 460 637 675
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 001 3 720 5 228 5 099 4 636 4 490 2 782 30 623 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,42% 3,21% 1,62% 2,56% 46,24% 14,84% 21,38% -0,76% -1,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,41% 28,19% 41,34% 37,26% 36,35% 49,36% 54,65% -0,95% 17,67% 6,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,00% 14,27% 21,32% 20,99% 18,70% 28,78% 19,84% -0,26% 4,92% 1,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,25% 63,84% 68,25% 69,53% 68,44% 74,38% 73,17% 67,24% 68,13% 66,75%
Rörelsekapital/omsättning 20,52% 20,50% 12,91% 6,66% 8,50% 8,14% 7,56% 1,88% 10,21% 9,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,11% 54,27% 46,14% 36,86% 45,34% 32,13% 22,43% 7,72% 39,22% 39,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,78% 204,46% 145,06% 116,51% 126,39% 117,91% 124,11% 104,61% 155,27% 151,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...