Visa allt om Sörensens Livs Aktiebolag
Visa allt om Sörensens Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 67 398 68 553 54 548 44 465 46 931 49 997 51 711 47 001 45 425 38 580
Övrig omsättning - - 101 - 15 20 - 30 22 74
Rörelseresultat (EBIT) 5 169 7 736 2 845 1 285 261 1 008 3 218 2 910 4 220 2 922
Resultat efter finansnetto 5 146 7 812 2 884 1 334 74 986 3 198 3 097 4 394 2 937
Årets resultat 0 7 64 21 -231 202 2 243 697 1 394 2 937
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 257 9 329 8 957 6 041 5 617 5 247 4 966 4 197 2 558 2 373
Omsättningstillgångar 17 310 14 863 13 380 11 210 12 242 13 357 12 812 11 187 14 933 10 466
Tillgångar 26 567 24 192 22 337 17 251 17 859 18 604 17 778 15 384 17 491 12 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 540 11 540 11 533 11 469 11 448 11 679 11 477 10 834 10 137 8 743
Obeskattade reserver 900 900 100 100 0 0 534 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 127 11 752 10 704 5 682 6 411 6 925 5 767 4 550 7 354 4 096
Skulder och eget kapital 26 567 24 192 22 337 17 251 17 859 18 604 17 778 15 384 17 491 12 839
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 189 561 540 577 491 589 570 568 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 11 398 11 504 9 616 8 155 8 695 9 184 8 200 7 879 7 201 6 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 174 3 509 3 082 2 609 3 117 3 194 2 888 2 900 2 937 2 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 8 000 0 0 1 600 0 0
Omsättning 67 398 68 553 54 649 44 465 46 946 50 017 51 711 47 031 45 447 38 654
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 47 36 31 36 37 34 37 33 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 465 1 459 1 515 1 434 1 304 1 351 1 521 1 270 1 377 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 346 329 377 373 352 354 353 316 337 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 144 9 335 3 852 2 274 1 292 1 909 4 271 3 887 5 078 3 701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,68% 25,67% 22,68% -5,25% -6,13% -3,31% 10,02% 3,47% 17,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,46% 32,38% 13,00% 7,84% 1,84% 5,49% 18,15% 20,25% 25,21% 23,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,67% 11,43% 5,32% 3,04% 0,70% 2,04% 6,24% 6,63% 9,71% 7,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,36% 52,52% 53,37% 54,97% 55,96% 54,49% 52,98% 53,30% 57,36% 57,16%
Rörelsekapital/omsättning 4,72% 4,54% 4,91% 12,43% 12,42% 12,86% 13,62% 14,12% 16,68% 16,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,08% 50,60% 51,98% 66,91% 64,10% 62,78% 66,77% 70,42% 57,96% 68,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,21% 100,20% 99,96% 162,51% 161,25% 159,26% 184,62% 203,58% 180,54% 215,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...