Visa allt om E.R. Bilservice AB
Visa allt om E.R. Bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 510 3 318 3 496 3 174 5 584 3 501 3 205 2 536 2 765 2 194
Övrig omsättning 192 216 259 192 148 - 30 6 18 42
Rörelseresultat (EBIT) 288 166 399 78 440 84 77 -55 59 89
Resultat efter finansnetto 217 58 222 -125 250 80 68 -65 44 88
Årets resultat 139 51 143 1 93 38 36 4 23 43
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 064 3 975 4 113 4 320 4 483 186 237 230 264 415
Omsättningstillgångar 509 382 790 583 834 774 780 670 782 791
Tillgångar 4 573 4 357 4 902 4 903 5 318 960 1 017 900 1 046 1 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 799 748 605 604 512 474 438 434 411
Obeskattade reserver 140 101 109 70 196 73 53 36 108 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 581 2 758 3 145 3 540 3 770 0 155 167 176 337
Kortfristiga skulder 915 699 901 688 748 375 335 261 327 362
Skulder och eget kapital 4 573 4 357 4 902 4 903 5 318 960 1 017 900 1 046 1 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 300 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 917 917 958 970 988 618 475 277 264 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 320 290 336 345 632 441 399 323 300 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 702 3 534 3 755 3 366 5 732 3 501 3 235 2 542 2 783 2 236
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 170 1 106 1 165 1 058 1 861 875 1 068 1 268 1 383 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 409 439 444 685 346 401 455 434 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 419 304 549 241 626 135 120 -14 128 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,79% -5,09% 10,14% -43,16% - 9,24% 26,38% -8,28% 26,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,30% 3,81% 8,14% 1,61% 8,27% 9,06% 7,57% -5,89% 5,93% 7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,21% 5,00% 11,41% 2,49% 7,88% 2,49% 2,40% -2,09% 2,24% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,08% 56,48% 58,84% 60,27% 61,32% 58,67% 57,94% 59,38% 58,99% 57,61%
Rörelsekapital/omsättning -11,57% -9,55% -3,18% -3,31% 1,54% 11,40% 13,88% 16,13% 16,46% 19,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,90% 20,15% 16,99% 13,39% 14,07% 58,94% 50,45% 51,55% 48,93% 39,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,84% 45,49% 79,25% 70,64% 102,27% 184,27% 212,84% 215,33% 198,17% 164,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...