Visa allt om Nääs Fabriker Aktiebolag
Visa allt om Nääs Fabriker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 478 12 662 12 685 12 517 11 657 11 326 10 815 7 776 7 913 7 684
Övrig omsättning - - - - - - - - 772 2 060
Rörelseresultat (EBIT) -8 018 -27 249 -10 264 -7 871 -11 146 -10 027 -8 571 -10 873 -10 926 -3 842
Resultat efter finansnetto -13 316 -30 548 -13 565 -11 360 -15 229 -13 526 -12 066 -14 785 -14 491 -6 125
Årets resultat 65 105 -5 375 -9 399 -16 945 -16 060 -15 572 -14 528 -8 597 -4 534
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 816 164 320 184 422 194 284 204 625 212 890 215 175 224 447 211 396 88 991
Omsättningstillgångar 46 038 52 646 35 207 31 687 17 552 8 361 7 991 10 585 38 380 42 843
Tillgångar 220 854 216 966 219 629 225 972 222 177 221 251 223 167 235 032 249 776 131 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 997 75 932 76 393 75 361 72 510 71 317 53 475 39 753 45 640 41 637
Obeskattade reserver 18 857 21 640 27 396 33 167 28 367 20 300 13 800 0 174 174
Avsättningar (tkr) 9 138 8 722 12 235 12 847 15 237 15 115 6 983 6 822 3 545 4 539
Långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 77 825
Kortfristiga skulder 16 862 10 672 3 605 4 597 6 063 14 519 48 909 88 457 100 417 7 659
Skulder och eget kapital 220 854 216 966 219 629 225 972 222 177 221 251 223 167 235 032 249 776 131 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 657 589 520
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 452 452 888 1 171 1 268
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 259 259 782 850 859
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 478 12 662 12 685 12 517 11 657 11 326 10 815 7 776 8 685 9 744
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 1 1 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 11 326 10 815 2 592 1 978 1 537
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 711 711 776 653 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 069 -17 232 -149 1 329 -2 062 -996 51 -2 341 -9 621 -1 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,45% -0,18% 1,34% 7,38% 2,92% 4,72% 39,08% -1,73% 2,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,53% -12,56% -4,67% -3,48% -5,01% -4,53% -3,84% -4,58% -4,33% -2,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -80,25% -215,19% -80,91% -62,79% -95,47% -88,52% -79,20% -138,53% -136,76% -49,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -9,07% -40,66% -29,12% -78,46% -67,53% -56,38% -66,96% -61,99% -3,03%
Rörelsekapital/omsättning 233,82% 331,50% 249,13% 216,43% 98,56% -54,37% -378,34% -1 001,44% -783,99% 457,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,07% 42,78% 44,51% 44,17% 42,05% 39,00% 28,52% 16,91% 18,32% 31,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,03% 493,31% 976,62% 689,30% 289,49% 57,59% 16,34% 11,97% 38,22% 559,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...