Visa allt om Hagbergs Måleri Aktiebolag
Visa allt om Hagbergs Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 762 805 752 788 857 687 773 1 033 1 367 1 101
Övrig omsättning - - - - - - - - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -67 17 12 41 10 -10 -26 65 191 103
Resultat efter finansnetto -68 16 11 41 9 -10 -26 63 191 103
Årets resultat -68 12 16 23 6 1 1 50 102 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 10 17 34 51 68 24
Omsättningstillgångar 221 306 312 327 320 286 391 426 561 407
Tillgångar 221 306 312 332 330 303 425 477 629 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 236 244 228 220 234 273 331 331 249
Obeskattade reserver 0 0 0 10 0 0 12 40 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 70 68 94 110 69 141 106 250 183
Skulder och eget kapital 221 306 312 332 330 303 425 477 629 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 106 133 146 125 88 118 165 185 274 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 382 284 252 210 285 192 234 226 227 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 49 43 41 56 69 69 130 145 153 82
Utdelning till aktieägare 0 20 20 0 15 20 40 60 50 20
Omsättning 762 805 752 788 857 687 773 1 033 1 384 1 101
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 381 403 376 394 429 344 387 517 684 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 269 230 220 195 221 190 265 278 328 195
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -67 17 17 46 17 7 -9 82 209 119
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,34% 7,05% -4,57% -8,05% 24,75% -11,13% -25,17% -24,43% 24,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,86% 5,56% 3,85% 12,65% 3,33% -2,97% -5,88% 13,63% 30,37% 23,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,66% 2,11% 1,60% 5,33% 1,28% -1,31% -3,23% 6,29% 13,97% 9,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 76,65% 72,70% 79,33% 87,84% 79,38% 74,18% 61,67%
Rörelsekapital/omsättning 19,29% 29,32% 32,45% 29,57% 24,50% 31,59% 32,34% 30,98% 22,75% 20,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,97% 77,12% 78,21% 70,89% 66,67% 77,23% 66,32% 75,43% 58,12% 57,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,73% 407,14% 426,47% 328,72% 266,36% 363,77% 245,39% 373,58% 199,20% 207,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...