Visa allt om Cajot Invest AB
Visa allt om Cajot Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 018 1 080 1 078 1 398 1 542 1 426 1 353 1 291 1 165 941
Övrig omsättning - - - - - - - - 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 487 -405 334 585 576 402 565 462 31 216
Resultat efter finansnetto 378 -505 196 412 368 168 333 288 -209 24
Årets resultat 184 -616 81 284 368 168 333 288 -209 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 578 3 679 6 210 6 264 6 360 6 469 4 217 4 413 4 613 4 702
Omsättningstillgångar 3 238 3 468 2 229 2 312 2 514 2 104 3 488 2 908 2 522 2 696
Tillgångar 6 815 7 147 8 439 8 575 8 874 8 573 7 705 7 321 7 136 7 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 196 1 012 1 628 1 697 1 556 1 339 1 297 1 084 796 1 005
Obeskattade reserver 332 214 145 71 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 830 4 006 4 440 4 744 5 380 5 508 5 635 5 810 5 923 6 003
Kortfristiga skulder 2 458 1 915 2 226 2 063 1 938 1 727 772 427 417 390
Skulder och eget kapital 6 815 7 147 8 439 8 575 8 874 8 573 7 705 7 321 7 136 7 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 156 156 156 156 156 182
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 100 100 143 166 184 190 186 199 157 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 150 127 120 0 0
Omsättning 1 018 1 080 1 078 1 398 1 542 1 426 1 353 1 291 1 245 941
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 398 1 542 1 426 1 353 1 291 1 165 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 246 360 348 352 357 321 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 588 -299 436 692 794 597 760 663 234 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% 0,19% -22,89% -9,34% 8,13% 5,40% 4,80% 10,82% 23,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,34% -5,11% 4,38% 7,28% 6,73% 4,77% 7,49% 7,51% 1,21% 4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,12% -33,80% 34,32% 44,64% 38,72% 28,68% 42,65% 42,60% 7,38% 34,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,62% 143,80% 0,28% 17,81% 37,35% 26,44% 200,74% 192,18% 180,69% 245,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,35% 16,50% 20,63% 20,40% 17,53% 15,62% 16,83% 14,81% 11,15% 13,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,73% 181,10% 100,13% 112,07% 129,72% 121,83% 451,81% 681,03% 604,80% 691,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...