Visa allt om Korda Plast Aktiebolag
Visa allt om Korda Plast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 121 660 418 248 467 310 518 5 485 8 742 9 903
Övrig omsättning 735 - - 85 350 - - - - 270
Rörelseresultat (EBIT) 58 -623 -743 -951 -1 234 -1 491 -1 600 -1 182 694 597
Resultat efter finansnetto 301 -149 -141 -162 1 068 -328 -934 822 2 990 1 240
Årets resultat 272 -149 -90 120 1 124 99 -154 704 2 714 1 252
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 846 8 121 2 565 2 818 3 155 3 757 4 360 4 963 5 671 6 335
Omsättningstillgångar 22 184 23 457 30 125 31 367 32 315 31 659 32 664 33 842 34 133 32 381
Tillgångar 31 031 31 578 32 691 34 185 35 470 35 416 37 024 38 805 39 804 38 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 641 31 369 32 518 33 608 34 488 34 365 35 265 36 420 36 716 35 002
Obeskattade reserver 0 0 0 51 373 799 1 226 2 007 2 185 2 676
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 389 209 173 526 610 252 532 379 903 1 038
Skulder och eget kapital 31 031 31 578 32 691 34 185 35 470 35 416 37 024 38 805 39 804 38 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 440 507 705 860 835
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 540 495 468 481 0 0 693 1 318 1 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 220 217 179 198 188 243 701 988 983
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 1 856 660 418 333 817 310 518 5 485 8 742 10 173
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 2 2 5 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 561 330 209 124 467 155 259 1 097 874 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 366 331 316 695 326 371 418 323 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 -370 -490 -614 -632 -888 -997 -560 1 357 1 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 69,85% 57,89% 68,55% -46,90% 50,65% -40,15% -90,56% -37,26% -11,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,97% -0,47% -0,43% -0,47% 3,03% -0,93% -2,52% 2,30% 7,51% 3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,85% -22,58% -33,49% -65,32% 230,41% -105,81% -180,31% 16,28% 34,21% 12,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,98% 65,13% 58,65%
Rörelsekapital/omsättning 1 944,25% 3 522,42% 7 165,55% 12 435,89% 6 789,08% 10 131,29% 6 203,09% 610,08% 380,12% 316,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,74% 99,34% 99,47% 98,42% 98,01% 98,70% 97,69% 97,58% 96,19% 95,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 702,83% 11 223,44% 17 413,29% 5 963,31% 5 297,54% 12 563,10% 6 139,85% 8 879,68% 3 605,65% 2 947,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...