Visa allt om Holms Industri Aktiebolag
Visa allt om Holms Industri Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 91 922 94 629 87 802 94 906 138 045 106 115 67 874 95 098 93 265 89 446
Övrig omsättning 2 985 1 033 357 210 1 054 1 878 1 588 3 612 1 364 1 489
Rörelseresultat (EBIT) 2 700 2 769 1 795 2 399 18 198 11 843 -7 366 2 551 3 540 2 176
Resultat efter finansnetto 2 462 2 508 1 567 2 172 17 950 11 339 -8 020 1 975 2 925 1 449
Årets resultat 1 888 1 962 1 178 2 163 13 348 7 925 -5 871 1 533 2 144 1 083
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 467 15 960 14 247 15 887 17 052 16 726 18 760 15 299 13 494 12 311
Omsättningstillgångar 36 502 37 100 41 494 39 841 48 201 38 848 25 432 32 033 34 513 34 887
Tillgångar 52 969 53 060 55 741 55 728 65 254 55 574 44 191 47 332 48 007 47 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 744 32 858 35 588 35 409 36 854 26 218 19 139 21 267 21 030 19 849
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 549 9 411 9 530 9 984 11 295 10 623 9 026 9 762 9 448 9 728
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 925 3 525 4 125 4 725 5 325
Kortfristiga skulder 9 678 10 790 10 623 10 333 17 105 15 808 12 501 12 177 12 805 12 297
Skulder och eget kapital 52 969 53 060 55 741 55 728 65 254 55 574 44 191 47 332 48 007 47 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 482 1 469 1 400 1 519 1 483 1 278 1 921 2 444 2 224 2 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 551 20 628 19 430 20 619 18 263 15 498 20 002 20 776 18 979 18 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 176 8 927 8 509 8 515 7 189 6 754 8 758 9 335 8 979 8 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 907 95 662 88 159 95 116 139 099 107 993 69 462 98 710 94 629 90 935
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 60 60 63 57 49 65 74 68 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 558 1 577 1 463 1 506 2 422 2 166 1 044 1 285 1 372 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 541 511 499 505 511 465 435 443 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 864 4 637 3 843 4 475 20 247 13 737 -5 565 4 379 5 224 3 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,86% 7,78% -7,49% -31,25% 30,09% 56,34% -28,63% 1,97% 4,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 5,47% 3,49% 4,55% 28,33% 21,38% -16,53% 5,77% 7,61% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,96% 3,07% 2,21% 2,67% 13,39% 11,20% -10,76% 2,87% 3,92% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,32% 58,96% 60,84% 62,02% 55,39% 56,90% 63,50% 59,79% 58,54% 61,30%
Rörelsekapital/omsättning 29,18% 27,80% 35,16% 31,09% 22,53% 21,71% 19,05% 20,88% 23,28% 25,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,59% 61,93% 63,85% 63,54% 56,48% 47,18% 43,31% 44,93% 43,81% 42,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,14% 197,80% 254,28% 254,29% 189,94% 168,54% 116,57% 131,68% 145,99% 163,19%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 87 697 92 436 84 807 92 572 137 321 102 722 66 142 90 611 92 093 87 109
Övrig omsättning 2 987 1 033 357 210 1 096 1 844 1 571 3 775 1 339 1 424
Rörelseresultat (EBIT) 2 939 2 776 1 758 2 755 17 136 11 468 -7 257 2 521 3 492 2 068
Resultat efter finansnetto 2 707 2 526 1 544 2 546 16 872 11 028 -7 853 2 048 2 974 1 486
Årets resultat 2 133 1 892 1 600 2 483 10 686 7 164 -6 178 629 2 399 1 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 805 16 598 14 941 16 733 18 093 17 849 20 133 16 955 15 611 15 698
Omsättningstillgångar 36 422 35 453 40 809 39 023 47 442 38 443 26 844 32 585 33 450 33 014
Tillgångar 53 227 52 051 55 750 55 756 65 535 56 292 46 978 49 540 49 061 48 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 301 28 168 30 967 30 367 31 483 23 498 17 235 19 728 20 299 18 900
Obeskattade reserver 5 956 6 033 5 919 6 504 7 100 4 527 3 854 3 232 1 922 2 211
Avsättningar (tkr) 7 345 8 084 8 228 8 554 9 428 9 432 8 012 8 912 8 910 9 109
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 925 3 525 4 125 4 725 5 325
Kortfristiga skulder 9 625 9 767 10 635 10 331 17 524 15 909 14 352 13 543 13 204 13 167
Skulder och eget kapital 53 227 52 051 55 750 55 756 65 535 56 292 46 978 49 540 49 061 48 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 482 1 469 1 400 1 519 1 483 12 748 1 234 1 312 1 321 1 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 845 19 936 18 747 19 942 17 603 14 837 18 672 19 827 18 560 17 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 176 8 927 8 509 8 515 7 189 6 754 8 591 9 335 8 979 8 267
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 1 000 3 600 0 0 3 600 1 200 1 000
Omsättning 90 684 93 469 85 164 92 782 138 417 104 566 67 713 94 386 93 432 88 533
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 58 58 61 55 47 62 70 64 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 539 1 594 1 462 1 518 2 497 2 186 1 067 1 294 1 439 1 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 546 516 504 513 518 452 430 450 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 101 4 642 3 794 4 801 19 137 13 269 -5 654 4 161 5 041 3 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,13% 9,00% -8,39% -32,59% 33,68% 55,31% -27,00% -1,61% 5,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,57% 5,61% 3,44% 5,22% 26,56% 20,53% -15,20% 5,65% 7,54% 4,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,38% 3,16% 2,26% 3,15% 12,68% 11,25% -10,79% 3,09% 4,02% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,70% 58,21% 59,84% 61,64% 55,15% 55,57% 63,30% 57,80% 58,01% 60,26%
Rörelsekapital/omsättning 30,56% 27,79% 35,58% 30,99% 21,79% 21,94% 18,89% 21,02% 21,98% 22,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,66% 63,16% 63,83% 63,06% 56,02% 47,67% 42,73% 44,52% 44,20% 42,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,94% 251,47% 282,15% 289,64% 209,13% 183,09% 138,42% 146,76% 160,06% 156,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...