Visa allt om Företagarna Sverige Service AB
Visa allt om Företagarna Sverige Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 148 853 150 456 152 367 153 104 155 860 155 177 133 452 141 066 139 876 141 768
Övrig omsättning 6 068 10 544 8 219 13 687 9 751 11 516 8 091 7 262 7 815 10 022
Rörelseresultat (EBIT) -671 -12 906 -8 878 -10 028 -2 256 -182 2 172 8 201 -532 6 516
Resultat efter finansnetto 1 751 521 -7 023 -6 852 -2 550 807 1 240 11 487 3 083 8 405
Årets resultat 2 637 3 864 -5 386 833 -2 582 -2 296 353 8 369 2 111 5 344
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 804 5 959 11 147 10 890 2 530 2 578 2 773 5 391 9 819 13 791
Omsättningstillgångar 171 831 162 229 160 250 155 425 158 078 160 830 178 814 169 263 160 042 146 385
Tillgångar 176 635 168 188 171 397 166 315 160 608 163 408 181 587 174 654 169 862 160 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 417 28 779 24 915 30 301 29 469 32 051 34 347 33 994 26 383 28 664
Obeskattade reserver 0 496 0 0 3 765 3 765 2 030 1 534 0 736
Avsättningar (tkr) 1 078 0 435 437 458 485 488 508 576 618
Långfristiga skulder 3 726 3 731 8 607 8 259 8 201 8 065 7 847 7 613 6 564 464
Kortfristiga skulder 140 413 135 181 137 440 127 318 118 715 119 042 136 874 131 004 136 340 129 693
Skulder och eget kapital 176 635 168 188 171 397 166 315 160 608 163 408 181 587 174 654 169 862 160 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 869 3 303 343 3 162 3 060 7 098 3 003 3 256 3 645 6 141
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - - 1 350
Löner till övriga anställda 26 806 26 472 31 607 38 771 36 123 34 012 35 769 33 633 37 119 34 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 135 14 075 15 490 18 362 17 296 18 666 18 338 17 520 20 184 24 848
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 154 921 161 000 160 586 166 791 165 611 166 693 141 543 148 328 147 691 151 790
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 56 76 94 89 76 90 85 93 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 809 2 687 2 005 1 629 1 751 2 042 1 483 1 660 1 504 1 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 786 678 652 658 802 656 668 710 755
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 595 -6 460 -7 037 -10 009 -2 207 15 4 829 12 707 5 559 11 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,07% -1,25% -0,48% -1,77% 0,44% 16,28% -5,40% 0,85% -1,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,11% 0,63% -3,64% -3,66% 0,55% 6,36% 1,58% 7,63% 1,84% 5,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,31% 0,70% -4,10% -3,98% 0,57% 6,70% 2,15% 9,45% 2,23% 5,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,11% 17,98% 14,97% 18,36% 25,26% 26,93% 31,43% 27,12% 16,95% 11,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,79% 17,34% 14,54% 18,22% 20,08% 21,31% 19,74% 20,10% 15,53% 18,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,38% 120,01% 116,60% 122,08% 133,16% 135,10% 130,41% 128,93% 117,06% 112,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...