Visa allt om Festo Aktiebolag
Visa allt om Festo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 333 895 326 267 300 620 273 161 277 191 261 118 249 722 286 832 274 772 300 811
Övrig omsättning 4 862 4 596 3 666 758 1 038 623 53 1 542 1 385 41
Rörelseresultat (EBIT) 25 502 29 464 24 435 17 474 14 606 17 353 11 593 15 241 16 967 19 403
Resultat efter finansnetto 24 194 31 903 25 845 17 040 14 532 15 065 11 840 16 707 18 040 20 190
Årets resultat 18 752 24 736 20 015 9 357 10 692 11 051 8 662 11 792 12 652 14 328
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 253 2 191 2 219 2 125 2 228 2 267 2 230 2 762 2 827 3 273
Omsättningstillgångar 91 858 96 372 83 451 67 041 65 159 78 594 71 192 74 543 82 255 76 535
Tillgångar 94 112 98 563 85 671 69 166 67 388 80 861 73 422 77 305 85 082 79 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 100 49 348 42 818 32 403 32 046 30 354 27 703 31 041 34 249 35 547
Obeskattade reserver 4 557 4 594 4 658 4 683 438 432 484 615 610 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 455 44 621 38 195 32 080 34 904 50 075 45 235 45 648 50 223 43 662
Skulder och eget kapital 94 112 98 563 85 671 69 166 67 388 80 861 73 422 77 305 85 082 79 809
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 975 1 923 1 668 1 646 1 792 1 510 1 266 1 414 1 260 2 322
Varav tantiem till styrelse & VD 690 446 384 486 566 348 226 342 589 323
Löner till övriga anställda 38 025 36 551 35 067 31 891 33 234 32 582 30 354 31 718 30 519 36 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 19 165 17 992 17 631 16 535 17 878 15 243 13 870 15 249 15 808 17 833
Utdelning till aktieägare 23 000 23 000 18 205 9 600 9 000 9 000 0 12 000 15 000 13 950
Omsättning 338 757 330 863 304 286 273 919 278 229 261 741 249 775 288 374 276 157 300 852
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 77 74 73 73 72 70 73 76 72 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 336 4 409 4 118 3 742 3 850 3 730 3 421 3 774 3 816 3 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 828 826 797 688 755 727 612 648 688 687
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 743 29 696 24 620 17 641 14 820 17 629 12 208 15 858 17 584 20 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,34% 8,53% 10,05% -1,45% 6,16% 4,56% -12,94% 4,39% -8,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,22% 32,37% 30,17% 25,59% 22,17% 21,69% 16,13% 21,61% 21,20% 25,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,67% 9,78% 8,60% 6,48% 5,39% 6,72% 4,74% 5,83% 6,57% 6,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,82% 34,70% 32,23% 31,09% 31,54% 32,55% 30,55% 29,91% 31,14% 35,06%
Rörelsekapital/omsättning 14,20% 15,86% 15,05% 12,80% 10,91% 10,92% 10,39% 10,07% 11,66% 10,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,70% 53,70% 54,22% 51,84% 48,03% 37,93% 38,22% 40,73% 40,77% 45,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,51% 203,11% 203,89% 191,79% 167,67% 143,95% 145,28% 145,36% 147,65% 158,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...