Visa allt om Kent Andersson's Åkeri i Luleå AB
Visa allt om Kent Andersson's Åkeri i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 943 18 681 24 991 24 317 27 206 26 273 23 830 8 459 7 145 6 644
Övrig omsättning 255 1 348 314 142 441 36 100 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 645 206 -766 -1 272 940 1 742 3 209 317 118 488
Resultat efter finansnetto -1 651 101 -805 -1 300 886 1 696 3 151 222 0 384
Årets resultat -1 522 57 -195 8 438 777 1 416 120 0 546
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 789 4 371 2 861 2 050 2 142 1 585 1 418 2 017 2 914 2 885
Omsättningstillgångar 3 648 4 256 6 281 7 385 8 969 8 662 7 147 2 003 1 250 1 879
Tillgångar 9 437 8 627 9 142 9 435 11 111 10 247 8 565 4 020 4 164 4 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 783 2 455 2 398 2 593 2 685 2 447 1 970 555 434 434
Obeskattade reserver 0 183 183 836 2 183 1 880 1 271 55 0 0
Avsättningar (tkr) 2 038 340 237 116 54 84 12 0 0 0
Långfristiga skulder 3 286 2 018 1 653 1 321 1 564 617 159 807 1 398 2 183
Kortfristiga skulder 3 330 3 632 4 672 4 570 4 626 5 219 5 153 2 604 2 332 2 147
Skulder och eget kapital 9 437 8 627 9 142 9 435 11 111 10 247 8 565 4 020 4 164 4 764
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 575 306 180 180 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 709 5 358 6 443 6 239 6 388 5 871 5 015 1 681 1 245 1 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 694 1 658 2 121 2 137 2 474 2 324 1 982 688 672 433
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 100 200 300 0 0 0
Omsättning 15 198 20 029 25 305 24 459 27 647 26 309 23 930 8 459 7 145 6 644
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 21 20 20 20 16 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 1 038 1 190 1 216 1 360 1 314 1 489 1 692 1 429 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 391 403 420 445 441 460 515 498 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -308 1 191 -163 -733 1 771 2 417 3 871 1 214 384 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,01% -25,25% 2,77% -10,62% 3,55% 10,25% 181,71% 18,39% 7,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,05% 2,62% -7,79% -12,85% 9,78% 17,05% 37,47% 7,89% 3,19% 10,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,14% 1,21% -2,85% -4,98% 4,00% 6,65% 13,47% 3,75% 1,86% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,29% 49,27% 48,40% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,13% 3,34% 6,44% 11,58% 15,96% 13,10% 8,37% -7,10% -15,14% -4,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,30% 30,11% 27,79% 34,01% 38,65% 37,40% 33,94% 14,79% 10,42% 9,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,55% 117,18% 134,44% 161,60% 193,88% 165,97% 138,70% 76,92% 53,60% 87,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...