Visa allt om Aktiebolaget Hofors Plattsättning
Visa allt om Aktiebolaget Hofors Plattsättning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 309 1 104 1 639 1 197 1 882 2 074 2 206 1 705 2 181 2 006
Övrig omsättning - - - 75 - - - - 68 2
Rörelseresultat (EBIT) 157 -22 123 -25 90 90 273 -21 240 19
Resultat efter finansnetto 156 -22 122 -25 89 90 272 -20 241 19
Årets resultat 100 -22 97 -25 64 65 202 -20 170 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 34 34 34 34 34 34 47 69 35
Omsättningstillgångar 372 267 317 272 459 527 610 455 580 452
Tillgångar 406 300 351 305 493 560 644 502 649 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 101 192 96 248 311 373 246 357 267
Obeskattade reserver 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 54 12 5 8 27 5 5
Kortfristiga skulder 171 200 158 156 233 245 263 229 286 214
Skulder och eget kapital 406 300 351 305 493 560 644 502 649 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 244 204 88 243 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 415 413 526 442 573 324 281 295 304 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 150 189 160 200 198 187 164 215 179
Utdelning till aktieägare 70 0 70 0 127 127 127 75 92 80
Omsättning 1 309 1 104 1 639 1 272 1 882 2 074 2 206 1 705 2 249 2 008
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 655 552 820 599 941 1 037 1 103 853 1 091 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 284 360 303 389 386 337 275 388 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 157 -22 123 -25 90 90 273 -21 241 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,57% -32,64% 36,93% -36,40% -9,26% -5,98% 29,38% -21,82% 8,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,67% -7,33% 35,04% -8,20% 18,26% 16,07% 42,55% -4,18% 37,13% 3,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,99% -1,99% 7,50% -2,09% 4,78% 4,34% 12,42% -1,23% 11,05% 0,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,43% 68,39% 65,89% 59,31% 58,24% 57,76% 54,17% 53,78% 52,45% 48,65%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 6,07% 9,70% 9,69% 12,01% 13,60% 15,73% 13,26% 13,48% 11,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,04% 33,67% 54,70% 31,48% 50,30% 55,54% 57,92% 49,00% 55,01% 54,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,28% 127,00% 188,61% 150,64% 176,82% 181,22% 177,57% 134,50% 112,24% 133,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...