Visa allt om Aktiebolaget Kristianstads Tvättanstalt
Visa allt om Aktiebolaget Kristianstads Tvättanstalt

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 666 6 856 6 356 5 841 5 590 5 046 4 483 4 121 3 683 3 431
Övrig omsättning - - - - - - 25 4 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 174 1 336 1 445 1 353 1 186 806 462 121 254 432
Resultat efter finansnetto 1 173 1 340 1 473 1 381 1 226 821 466 140 256 431
Årets resultat 669 756 805 778 743 616 338 101 173 297
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 947 761 839 295 401 508 546 343 433 514
Omsättningstillgångar 6 785 6 077 5 612 4 876 3 727 2 780 1 979 1 946 1 797 1 544
Tillgångar 7 732 6 838 6 451 5 171 4 128 3 288 2 524 2 289 2 231 2 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 684 3 516 3 884 3 229 2 593 1 950 1 434 1 196 1 195 1 087
Obeskattade reserver 1 980 1 680 1 330 894 572 357 374 370 373 361
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 068 1 642 1 237 1 047 963 981 716 722 663 611
Skulder och eget kapital 7 732 6 838 6 451 5 171 4 128 3 288 2 524 2 289 2 231 2 058
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 777 714 752 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 40 -
Löner till övriga anställda 2 919 2 589 2 516 2 384 2 361 2 286 1 342 1 361 992 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 145 955 883 801 813 777 780 771 602 544
Utdelning till aktieägare 400 1 500 1 125 150 142 100 100 100 100 65
Omsättning 7 666 6 856 6 356 5 841 5 590 5 046 4 508 4 125 3 683 3 432
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 13 14 8 8 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 767 686 489 417 699 631 560 515 526 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 359 263 230 400 384 364 358 337 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 369 1 510 1 587 1 459 1 293 917 555 184 349 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,81% 7,87% 8,82% 4,49% 10,78% 12,56% 8,78% 11,89% 7,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,18% 19,60% 22,86% 26,71% 29,70% 24,94% 18,46% 6,12% 11,52% 20,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,31% 19,54% 23,21% 23,64% 21,93% 16,25% 10,39% 3,40% 6,98% 12,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,61% 92,88% 96,63% 96,27% 96,42% 96,20% 95,78% 96,12% 94,87% 95,31%
Rörelsekapital/omsättning 48,49% 64,69% 68,83% 65,55% 49,45% 35,65% 28,17% 29,70% 30,79% 27,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,69% 70,58% 76,29% 75,19% 73,03% 67,31% 67,74% 63,89% 65,60% 65,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,09% 369,98% 453,52% 465,52% 386,81% 283,18% 274,44% 267,17% 268,48% 249,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...