Visa allt om Galleri Ö.K Aktiebolag
Visa allt om Galleri Ö.K Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 842 927 638 978 1 897 2 914 4 923 6 071 7 543 7 457
Övrig omsättning - - - - - - 3 000 - 240 -
Rörelseresultat (EBIT) 121 -80 -52 149 -198 -1 828 1 132 136 -2 784
Resultat efter finansnetto 121 -36 68 205 -67 1 727 1 490 200 -2 334
Årets resultat 162 157 38 101 21 1 302 829 126 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 9 14 45 83 6 398 617 4 819 4 308 779
Omsättningstillgångar 5 765 5 899 6 232 6 774 7 792 1 960 9 784 4 398 5 865 12 107
Tillgångar 5 768 5 907 6 246 6 818 7 875 8 358 10 401 9 217 10 172 12 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 262 5 300 5 493 5 954 6 403 6 646 7 015 7 063 6 646 6 890
Obeskattade reserver 286 388 641 642 584 691 700 428 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 478 678 677 677 677 664
Kortfristiga skulder 220 220 113 222 410 343 2 008 1 049 2 793 5 332
Skulder och eget kapital 5 768 5 907 6 246 6 818 7 875 8 358 10 401 9 217 10 172 12 886
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 736 851 851 856 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 135 67 82 520 198 310 442 519 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 59 80 101 284 385 2 691 901 2 372 5 310
Utdelning till aktieägare 160 200 350 500 550 264 370 350 412 370
Omsättning 842 927 638 978 1 897 2 914 7 923 6 071 7 783 7 457
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 2 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 927 638 978 949 971 1 641 1 518 1 509 1 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 205 160 199 406 446 1 283 543 744 1 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 -75 -25 175 -89 106 920 1 214 231 -2 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,17% 45,30% -34,76% -48,44% -34,90% -40,81% -18,91% -19,51% 1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,13% -0,51% 1,17% 3,43% 2,22% 0,56% 8,47% 16,64% 2,72% -17,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,61% -3,24% 11,44% 23,93% 9,23% 1,61% 17,90% 25,27% 3,67% -30,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,13% 47,79% 73,98% 66,46% 54,45% 64,38% 55,84% 70,76% 66,14% 70,59%
Rörelsekapital/omsättning 658,55% 612,62% 959,09% 669,94% 389,14% 55,49% 157,95% 55,16% 40,73% 90,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,10% 94,85% 95,95% 94,27% 86,77% 85,61% 72,41% 79,97% 65,73% 53,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 535,45% 2 617,73% 5 278,76% 2 974,32% 1 850,24% 484,84% 473,95% 363,01% 183,39% 207,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...