Visa allt om Mårtenssons Partiaffär Aktiebolag
Visa allt om Mårtenssons Partiaffär Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 782 711 1 063 094 651 817 651 720 644 168 621 744 644 995 564 916 525 746 503 808
Övrig omsättning 1 177 882 380 529 843 1 144 105 141 19 4 959
Rörelseresultat (EBIT) 3 812 7 331 8 535 11 721 9 461 13 192 9 833 8 323 6 713 8 607
Resultat efter finansnetto 4 399 2 014 6 692 18 466 15 168 19 870 11 622 12 795 11 835 8 734
Årets resultat 3 063 1 283 5 094 13 316 12 087 14 119 8 240 8 863 8 410 6 124
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 788 72 319 72 758 72 722 67 050 63 026 54 082 46 982 43 845 39 406
Omsättningstillgångar 126 034 130 761 111 055 109 954 101 077 97 207 85 899 82 186 68 691 66 978
Tillgångar 202 822 203 080 183 813 182 676 168 127 160 233 139 981 129 168 112 536 106 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 625 123 563 122 279 117 185 103 870 91 782 77 449 69 209 72 848 64 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 333 3 458 2 831 2 735 2 075 2 101 1 621 1 005 1 484 0
Långfristiga skulder 2 436 3 079 0 0 0 0 82 2 563 717 1 036
Kortfristiga skulder 70 428 72 980 58 703 62 756 62 182 66 350 60 829 56 391 37 487 39 763
Skulder och eget kapital 202 822 203 080 183 813 182 676 168 127 160 233 139 981 129 168 112 536 106 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 1 621 2 112 0 - 0 0 1 820 857 1 064 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 86 951 105 571 47 625 44 705 44 279 47 813 38 464 38 074 37 163 13 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 391 37 843 17 558 14 729 15 653 15 645 15 041 14 369 14 673 5 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 783 888 1 063 976 652 197 652 249 645 011 622 888 645 100 565 057 525 765 508 767
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 240 241 163 153 153 160 151 144 142 153
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 261 4 411 3 999 4 260 4 210 3 886 4 271 3 923 3 702 3 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 508 407 395 398 391 376 382 383 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 625 16 915 14 174 17 052 14 364 17 908 13 276 11 472 9 142 10 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,37% 63,10% 0,01% 1,17% 3,61% -3,60% 14,18% 7,45% 4,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,63% 1,48% 4,15% 10,58% 9,22% 13,45% 8,97% 10,31% 10,61% 8,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 0,28% 1,17% 2,97% 2,41% 3,47% 1,95% 2,36% 2,27% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,53% 21,50% 19,97% 19,31% 19,06% 20,48% 17,65% 18,34% 19,19% 17,37%
Rörelsekapital/omsättning 7,10% 5,44% 8,03% 7,24% 6,04% 4,96% 3,89% 4,57% 5,94% 5,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,43% 60,84% 66,52% 64,15% 61,78% 57,28% 55,33% 53,58% 64,73% 61,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,40% 147,37% 124,28% 137,18% 114,45% 102,01% 122,37% 105,51% 118,36% 118,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 368 777 540 988 348 721 340 593 341 381 330 741 332 486 306 109 315 370 303 695
Övrig omsättning 10 234 67 96 18 1 17 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 905 -2 799 4 466 -1 596 -1 072 5 599 2 806 6 315 6 641 5 810
Resultat efter finansnetto 4 231 -2 271 5 169 -804 -569 6 097 3 349 7 092 7 102 5 927
Årets resultat 1 292 3 870 3 879 6 716 2 931 8 292 5 249 5 674 4 648 3 527
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 172 54 131 42 231 45 698 42 895 42 695 31 775 24 073 27 410 23 701
Omsättningstillgångar 50 181 46 882 65 058 55 271 48 529 44 051 44 988 42 582 31 774 30 361
Tillgångar 103 353 101 013 107 289 100 969 91 424 86 746 76 763 66 655 59 184 54 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 128 61 837 57 853 53 974 47 258 44 327 36 079 30 830 37 656 33 009
Obeskattade reserver 12 316 13 630 11 930 10 100 7 100 6 700 3 900 2 200 3 800 4 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 909 25 546 37 506 36 895 37 066 35 719 36 784 33 625 17 728 16 793
Skulder och eget kapital 103 353 101 013 107 289 100 969 91 424 86 746 76 763 66 655 59 184 54 062
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 674 809 0 - 0 0 477 345 571 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 284 25 141 15 690 15 359 16 239 15 148 14 988 14 623 14 532 13 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 904 8 583 5 790 4 751 5 647 5 099 5 495 5 436 5 382 5 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 44 0 2 500 0
Omsättning 368 787 541 222 348 788 340 689 341 399 330 742 332 503 306 109 315 375 303 695
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 61 54 63 63 56 59 54 54 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 470 8 869 6 458 5 406 5 419 5 906 5 635 5 669 5 840 5 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 572 402 323 351 381 363 385 395 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 184 -1 630 4 873 -1 060 -563 6 055 3 227 6 898 7 030 6 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,83% 55,13% 2,39% -0,23% 3,22% -0,52% 8,62% -2,94% 3,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,92% -0,99% 5,68% 0,05% 0,32% 8,03% 5,49% 11,33% 12,08% 11,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,38% -0,18% 1,75% 0,01% 0,09% 2,11% 1,27% 2,47% 2,27% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,48% 11,13% 12,07% 10,22% 10,63% 12,06% 11,94% 13,07% 12,64% 11,84%
Rörelsekapital/omsättning 6,04% 3,94% 7,90% 5,40% 3,36% 2,52% 2,47% 2,93% 4,45% 4,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,37% 71,74% 62,12% 60,83% 57,41% 56,79% 50,66% 48,63% 68,25% 66,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,34% 163,30% 143,51% 129,33% 104,00% 99,98% 114,34% 103,09% 128,33% 128,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...