Visa allt om Abraham Lundquist AB
Visa allt om Abraham Lundquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 377 452 556 623 718 779 642 711 546 503
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 140 143 143 150 234 117 404 -66 46
Resultat efter finansnetto 130 140 144 144 153 231 117 406 -63 47
Årets resultat 100 101 110 112 123 166 80 307 -63 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 287 272 270 280 299 312 328 251 245
Omsättningstillgångar 339 387 503 469 538 514 489 497 526 648
Tillgångar 634 674 775 739 818 813 801 825 777 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 563 617 647 665 650 640 770 703 794
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 112 158 91 153 163 161 56 74 100
Skulder och eget kapital 634 674 775 739 818 813 801 825 777 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 279 278 248 110 220 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 85 116 232 246 0 0 0 0 140 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 18 20 31 0 88 87 78 36 111 61
Utdelning till aktieägare 0 156 156 140 130 130 150 210 240 27
Omsättning 377 452 556 623 718 779 642 711 546 503
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 377 452 556 623 718 779 642 711 273 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 103 136 262 - 367 - 325 16 236 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 142 144 143 174 247 133 537 -57 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,59% -18,71% -10,75% -13,23% -7,83% 21,34% -9,70% 30,22% 8,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,98% 20,92% 18,58% 19,49% 18,83% 28,78% 14,61% 49,33% -8,24% 5,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,28% 31,19% 25,90% 23,11% 21,45% 30,04% 18,22% 57,24% -11,72% 9,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 93,10% 98,89% 98,33% 98,75% 98,31% 98,17% 97,81%
Rörelsekapital/omsättning 57,56% 60,84% 62,05% 60,67% 53,62% 45,06% 51,09% 62,03% 82,78% 108,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,97% 83,53% 79,61% 87,55% 81,30% 79,95% 79,90% 93,33% 90,48% 88,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,90% 95,54% 139,24% 204,40% 166,67% 141,72% 127,95% 376,79% 331,08% 369,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...