Visa allt om Rollodin Aktiebolag
Visa allt om Rollodin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 488 8 488 9 274 9 138 10 561 12 648 11 677 15 785 18 642 14 971
Övrig omsättning 246 221 190 87 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 338 -1 796 -826 -779 26 734 522 601 477 542
Resultat efter finansnetto 47 -2 055 -1 471 -1 373 -644 163 125 -33 85 251
Årets resultat 47 -2 055 -1 471 -1 373 -404 96 98 3 135 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 702 8 703 8 822 8 348 5 136 3 403 2 797 3 052 3 295 3 677
Omsättningstillgångar 6 998 5 478 5 580 5 146 6 516 7 072 7 115 7 612 8 606 6 453
Tillgångar 15 700 14 181 14 402 13 494 11 652 10 475 9 912 10 664 11 900 10 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 346 302 272 1 646 2 050 1 954 1 856 1 854 1 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 240 210 219 259 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 584 9 997 11 247 10 780 7 805 6 044 6 141 6 150 6 232 6 222
Kortfristiga skulder 4 723 3 838 2 854 2 441 2 201 2 141 1 606 2 439 3 556 1 824
Skulder och eget kapital 15 700 14 181 14 402 13 494 11 652 10 475 9 912 10 664 11 900 10 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 489 1 816 1 491 1 346 1 366 1 337 1 422 1 694 1 569 1 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 561 668 651 488 490 496 523 621 595 572
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 734 8 709 9 464 9 225 10 561 12 648 11 677 15 785 18 642 14 971
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 372 1 698 1 855 2 285 2 640 3 162 2 335 3 157 3 728 2 994
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 502 435 468 472 468 394 476 440 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 771 -1 260 -437 -480 325 1 048 777 1 056 859 615
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,78% -8,48% 1,49% -13,47% -16,50% 8,32% -26,02% -15,33% 24,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,16% -12,64% -5,72% -5,77% 0,22% 7,04% 5,37% 5,86% 4,03% 5,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,57% -21,11% -8,89% -8,52% 0,25% 5,83% 4,56% 3,96% 2,57% 3,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,54% 40,82% 38,60% 37,67% 43,05% 40,73% 42,49% 36,72% 28,76% 32,04%
Rörelsekapital/omsättning 23,98% 19,32% 29,39% 29,60% 40,86% 38,99% 47,18% 32,77% 27,09% 30,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,50% 2,44% 2,10% 2,02% 14,13% 21,26% 21,27% 18,88% 17,15% 19,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,59% 60,03% 92,92% 84,68% 166,74% 214,39% 291,78% 184,87% 167,66% 181,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...