Visa allt om Manus AV-produktion Aktiebolag
Visa allt om Manus AV-produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 222 193 205 271 346 389 357 333 298 399
Övrig omsättning - - - - - - - - 141 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -5 -13 -2 -34 -4 -3 28 11 0
Resultat efter finansnetto 5 0 -10 0 -31 0 0 36 13 1
Årets resultat 5 0 0 0 0 0 0 36 13 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 77 108 151 214 128 131 140 164 295
Omsättningstillgångar 486 411 331 221 200 302 330 396 377 174
Tillgångar 555 488 439 372 414 430 460 536 542 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 100 100 100 100 100 100 100 64 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 -8 -56 -56 -52 0 0 0 0
Långfristiga skulder 401 344 292 248 247 291 336 383 412 384
Kortfristiga skulder 49 44 56 79 122 91 24 53 65 34
Skulder och eget kapital 555 488 439 372 414 430 460 536 542 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 30 20 14 36 102 71 97 25 20 20
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 222 193 205 271 346 389 357 333 439 399
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 111 97 103 136 173 195 179 167 149 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 26 19 18 48 92 75 78 33 20 21
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 26 30 61 56 -1 34 62 186 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,03% -5,85% -24,35% -21,68% -11,05% 8,96% 7,21% 11,74% -25,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,90% 0,00% -2,28% 0,00% -7,49% 0,00% 0,00% 6,72% 2,58% 0,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,25% 0,00% -4,88% 0,00% -8,96% 0,00% 0,00% 10,81% 4,70% 0,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,34% 95,85% 96,59% 97,05% 99,13% 79,18% 90,76% 86,19% 90,27% 79,70%
Rörelsekapital/omsättning 196,85% 190,16% 134,15% 52,40% 22,54% 54,24% 85,71% 103,00% 104,70% 35,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,92% 20,49% 22,78% 26,88% 24,15% 23,26% 21,74% 18,66% 11,81% 10,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 991,84% 934,09% 591,07% 279,75% 163,93% 331,87% 1 375,00% 747,17% 580,00% 511,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...