Visa allt om Manfreds Herr Aktiebolag
Visa allt om Manfreds Herr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 681 4 377 4 374 4 333 4 342 4 226 4 048 4 033 4 365 3 971
Övrig omsättning 137 - - 20 - 78 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 224 11 36 -12 197 276 292 320 589 430
Resultat efter finansnetto 186 -25 5 -48 163 239 254 302 558 378
Årets resultat 148 -25 5 -48 117 207 224 246 414 270
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 15 15 15 15 14 14 17 20 25
Omsättningstillgångar 1 740 1 572 1 643 1 710 1 849 1 776 1 727 1 635 1 651 1 131
Tillgångar 1 755 1 587 1 658 1 725 1 864 1 790 1 741 1 652 1 671 1 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 293 1 145 1 215 1 255 1 393 1 366 1 249 1 115 960 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 46 100 144 166
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 457 442 443 470 471 424 446 437 568 444
Skulder och eget kapital 1 755 1 587 1 658 1 725 1 864 1 790 1 741 1 652 1 671 1 156
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 391 366 324 401 318 353 341 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 554 554 131 101 68 70 48 55 47 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 213 203 195 184 171 172 141 156 130 100
Utdelning till aktieägare 80 0 0 90 90 90 90 90 90 0
Omsättning 4 818 4 377 4 374 4 353 4 342 4 304 4 048 4 034 4 365 3 971
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 341 2 189 2 187 2 167 2 171 2 113 2 024 2 017 2 183 1 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 388 367 333 312 328 261 289 268 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 224 11 36 -12 197 276 295 323 594 436
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,95% 0,07% 0,95% -0,21% 2,74% 4,40% 0,37% -7,61% 9,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,88% 0,82% 2,35% -0,52% 10,84% 15,42% 16,77% 20,28% 35,61% 37,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,83% 0,30% 0,89% -0,21% 4,65% 6,53% 7,21% 8,31% 13,63% 10,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,26% 28,19% 28,60% 24,69% 28,26% 31,09% 31,05% 31,64% 33,79% 31,60%
Rörelsekapital/omsättning 27,41% 25,82% 27,43% 28,62% 31,74% 31,99% 31,65% 29,70% 24,81% 17,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,68% 72,15% 73,28% 72,75% 74,73% 76,31% 73,69% 71,85% 63,66% 57,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,76% 181,67% 177,43% 187,02% 205,52% 228,54% 227,35% 189,70% 145,25% 60,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...