Visa allt om Aktiebolaget Tergo
Visa allt om Aktiebolaget Tergo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 657 7 303 7 879 8 820 9 312 8 157 7 758 8 549 9 398 10 687
Övrig omsättning - 167 4 -5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 -1 42 300 218 117 258 200 208 221
Resultat efter finansnetto 76 -115 -13 220 179 134 100 19 6 62
Årets resultat 76 -115 1 114 95 73 83 19 6 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 481 633 431 373 347 369 409 443 503 561
Omsättningstillgångar 3 438 3 338 4 139 3 791 3 326 3 435 3 805 3 332 3 805 4 182
Tillgångar 3 919 3 971 4 570 4 165 3 673 3 804 4 214 3 774 4 308 4 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 585 510 625 724 680 654 652 568 549 543
Obeskattade reserver 119 119 119 139 80 34 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 273 1 548 1 512 1 276 846 1 359 1 603 1 384 1 933 1 930
Kortfristiga skulder 1 942 1 794 2 314 2 025 2 066 1 756 1 959 1 821 1 825 2 271
Skulder och eget kapital 3 919 3 971 4 570 4 165 3 673 3 804 4 214 3 774 4 308 4 743
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 614 549 768 724 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 976 1 781 1 803 1 822 1 820 1 112 1 132 1 092 1 066 1 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 382 634 647 665 649 598 593 636 624 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 70 70 70 0 0 0
Omsättning 5 657 7 470 7 883 8 815 9 312 8 157 7 758 8 549 9 398 10 687
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 7 6 6 6 6 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 414 1 043 1 313 1 470 1 552 1 360 1 293 1 425 1 343 1 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 403 483 496 498 456 450 483 400 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 262 70 96 332 240 161 319 260 273 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,54% -7,31% -10,67% -5,28% 14,16% 5,14% -9,25% -9,03% -12,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,21% 0,08% 1,23% 7,23% 5,94% 3,55% 6,12% 5,67% 5,06% 5,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,92% 0,04% 0,71% 3,41% 2,34% 1,66% 3,33% 2,50% 2,32% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,30% 49,27% 49,00% 47,28% 42,99% 44,98% 47,76% 48,10% 45,86% 38,94%
Rörelsekapital/omsättning 26,45% 21,14% 23,16% 20,02% 13,53% 20,58% 23,79% 17,67% 21,07% 17,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,30% 15,18% 15,71% 19,84% 20,12% 17,85% 15,47% 15,05% 12,74% 11,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,78% 45,04% 72,56% 70,67% 49,56% 62,36% 73,00% 46,68% 71,29% 74,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...