Visa allt om Fastighets AB L E Lundberg
Visa allt om Fastighets AB L E Lundberg

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 342 700 1 240 100 1 166 385 1 138 995 1 077 338 983 249 913 656 930 767 913 988 888 429
Övrig omsättning 1 348 800 550 800 252 993 235 928 194 444 2 465 194 63 908 78 392
Rörelseresultat (EBIT) 2 116 600 1 194 200 865 989 592 221 220 869 215 863 184 716 312 584 353 388 330 549
Resultat efter finansnetto 2 005 100 1 091 700 772 093 461 226 90 034 64 071 49 612 238 071 292 553 274 588
Årets resultat 1 566 700 846 600 596 570 448 388 61 494 44 989 34 372 182 969 234 911 213 843
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 734 800 14 936 300 13 244 129 4 356 443 3 691 006 3 200 298 2 405 259 2 318 688 2 264 326 2 310 700
Omsättningstillgångar 214 000 176 500 161 385 172 865 788 507 1 614 702 2 110 133 2 126 394 1 807 107 425 253
Tillgångar 16 948 800 15 112 800 13 405 513 4 529 309 4 479 513 4 815 000 4 515 392 4 445 082 4 071 433 2 735 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 510 700 8 343 400 7 902 627 1 010 129 561 741 500 247 455 259 620 887 637 918 703 007
Minoritetsintressen 0 0 1 524 1 512 1 488 1 473 1 426 1 409 1 401 2 109
Avsättningar (tkr) 91 000 18 100 98 591 301 095 330 305 325 120 322 694 312 011 303 258 281 803
Långfristiga skulder 4 573 500 4 260 700 3 969 622 1 851 366 2 500 932 3 250 614 3 450 270 2 550 320 2 800 330 1 501 737
Kortfristiga skulder 2 773 600 2 490 600 1 433 149 1 365 208 1 085 047 737 546 285 744 960 455 328 526 247 297
Skulder och eget kapital 16 948 800 15 112 800 13 405 513 4 529 309 4 479 513 4 815 000 4 515 392 4 445 082 4 071 433 2 735 953
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 12 200 10 800 10 198 4 883 5 160 4 218 4 090 4 801 3 003 3 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 342 - 0 -
Löner till övriga anställda 62 900 59 900 59 805 61 732 60 489 58 477 59 641 58 543 55 169 56 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 35 700 33 500 33 286 31 756 35 006 29 564 29 677 29 494 28 870 29 468
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 691 500 1 790 900 1 419 378 1 374 923 1 077 532 983 693 916 121 930 961 977 896 966 821
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 151 150 153 154 155 155 158 159 162 164
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 892 8 267 7 623 7 396 6 951 6 344 5 783 5 854 5 642 5 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 695 675 639 649 595 591 584 537 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 121 200 1 198 700 870 598 704 062 289 930 268 776 230 054 356 954 397 883 371 783
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,27% 6,32% 2,40% 5,72% 9,57% 7,62% -1,84% 1,84% 2,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,49% 7,90% 6,46% 13,17% 5,27% 4,59% 4,61% 8,81% 9,50% 12,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 157,71% 96,33% 74,28% 52,36% 21,93% 22,46% 22,79% 42,06% 42,33% 38,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,50% 56,54% 54,93% 35,11% 32,93% 24,35% 22,71% 36,69% 34,93% 31,80%
Rörelsekapital/omsättning -190,63% -186,61% -109,03% -104,68% -27,53% 89,21% 199,68% 125,27% 161,77% 20,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,11% 55,21% 58,95% 22,30% 12,54% 10,39% 10,08% 13,97% 15,67% 25,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,71% 2,12% 4,51% 5,78% 63,54% 205,98% 706,18% 212,46% 523,88% 128,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 282 400 1 189 100 1 130 737 1 124 665 1 035 609 965 574 895 551 926 680 898 995 842 321
Övrig omsättning 44 900 7 100 33 681 9 401 194 444 2 465 194 - 9 129
Rörelseresultat (EBIT) 425 200 374 800 386 902 350 068 231 681 211 521 186 543 313 798 278 274 255 135
Resultat efter finansnetto 350 800 271 200 289 670 468 907 110 577 41 537 417 322 792 170 822 213 045
Årets resultat 221 000 185 400 199 471 416 740 83 799 48 177 -21 832 224 384 72 356 121 743
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 487 000 5 292 800 4 380 015 4 213 641 3 488 682 3 092 376 2 321 198 2 236 969 2 178 737 2 197 322
Omsättningstillgångar 212 100 269 600 265 033 160 771 842 675 1 599 352 2 050 051 2 115 137 1 798 922 458 442
Tillgångar 5 699 100 5 562 400 4 645 048 4 374 412 4 331 357 4 691 728 4 371 249 4 352 106 3 977 659 2 655 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 100 640 100 854 653 655 182 240 427 163 665 114 993 339 370 316 436 544 234
Obeskattade reserver 405 200 337 200 309 984 286 945 256 019 263 568 298 316 289 403 235 211 183 203
Avsättningar (tkr) 244 300 232 400 223 250 217 217 239 960 227 355 217 668 209 223 209 297 201 383
Långfristiga skulder 1 851 400 1 852 100 1 851 448 1 851 416 2 500 982 3 250 664 3 450 320 2 550 370 2 800 380 1 502 637
Kortfristiga skulder 2 736 100 2 500 600 1 405 713 1 363 652 1 093 969 786 476 289 952 963 740 416 335 224 307
Skulder och eget kapital 5 699 100 5 562 400 4 645 048 4 374 412 4 331 357 4 691 728 4 371 249 4 352 106 3 977 659 2 655 764
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 12 000 10 100 9 861 4 446 5 084 4 090 4 090 4 430 3 003 3 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 342 - 0 0
Löner till övriga anställda 60 300 57 500 57 077 59 477 58 567 57 359 57 359 56 274 55 169 55 486
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 34 300 32 000 31 711 30 394 33 936 28 765 28 765 28 172 28 870 28 678
Utdelning till aktieägare 300 000 400 000 400 000 0 0 0 0 200 000 200 000 300 000
Omsättning 1 327 300 1 196 200 1 164 418 1 134 066 1 035 803 966 018 898 016 926 874 898 995 851 450
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 147 145 149 150 151 151 153 154 162 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 724 8 201 7 589 7 498 6 858 6 395 5 853 6 017 5 549 5 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 687 662 629 646 597 590 577 537 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 592 600 507 400 507 793 460 897 300 624 263 412 230 922 357 209 318 111 293 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,85% 5,16% 0,54% 8,60% 7,25% 7,82% -3,36% 3,08% 6,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,12% 6,86% 8,46% 13,81% 5,93% 4,23% 3,64% 10,94% 6,68% 10,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,10% 32,07% 34,75% 53,72% 24,80% 20,54% 17,76% 51,39% 29,55% 33,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,94% 34,22% 33,65% 35,55% 33,89% 24,37% 23,37% 36,97% 36,11% 32,74%
Rörelsekapital/omsättning -196,82% -187,62% -100,88% -106,95% -24,27% 84,19% 196,54% 124,25% 153,79% 27,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,65% 16,24% 23,60% 19,81% 9,91% 7,63% 7,66% 12,59% 12,21% 25,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,07% 7,30% 12,98% 5,94% 69,22% 192,71% 678,99% 211,66% 413,89% 168,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...