Visa allt om Aktiebolaget Beatelunds Egendom
Visa allt om Aktiebolaget Beatelunds Egendom

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 277 2 613 1 053 1 125 953 909 1 012 1 185 1 104 654
Övrig omsättning 551 593 530 566 665 562 646 628 598 667
Rörelseresultat (EBIT) 109 993 48 380 101 -5 76 97 238 13
Resultat efter finansnetto 70 938 -58 244 -30 -116 -29 -42 117 -65
Årets resultat 17 834 -59 137 -15 -94 2 -25 101 -69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 138 2 238 2 367 2 459 2 525 2 079 2 065 2 138 2 128 2 273
Omsättningstillgångar 2 351 2 629 1 562 1 598 1 257 1 525 1 548 1 580 1 818 1 682
Tillgångar 4 489 4 868 3 929 4 057 3 783 3 604 3 613 3 718 3 946 3 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 276 1 259 425 484 347 362 456 454 479 377
Obeskattade reserver 308 255 151 150 43 58 80 111 129 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 701 2 778 2 856 2 926 3 007 2 775 2 832 2 878 2 929 2 980
Kortfristiga skulder 204 575 497 497 386 409 245 275 410 484
Skulder och eget kapital 4 489 4 868 3 929 4 057 3 783 3 604 3 613 3 718 3 946 3 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 264 300 240 240 240 240 240 240 240 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 51 58 46 0 0 15 0 0 17 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 186 198 178 169 170 173 170 174 170 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 828 3 206 1 583 1 691 1 618 1 471 1 658 1 813 1 702 1 321
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 639 1 307 527 1 125 953 909 1 012 1 185 552 654
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 280 236 413 413 430 413 416 213 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 1 118 173 505 222 74 152 182 334 174
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,13% 148,15% -6,40% 18,05% 4,84% -10,18% -14,60% 7,34% 68,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,70% 20,83% 1,35% 9,74% 3,07% 0,06% 2,32% 3,31% 6,44% 0,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,48% 38,81% 5,03% 35,11% 12,17% 0,22% 8,30% 10,38% 23,01% 4,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,88% 71,11% 54,04% 52,80% 52,78% 47,52% 51,28% 54,18% 51,45% 32,57%
Rörelsekapital/omsättning 168,13% 78,61% 101,14% 97,87% 91,40% 122,77% 128,75% 110,13% 127,54% 183,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,78% 29,95% 13,81% 14,65% 10,01% 11,23% 14,25% 14,36% 14,49% 11,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 463,24% 252,17% 49,90% 55,73% 66,06% 134,47% 257,14% 225,82% 192,93% 164,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...