Visa allt om Ytterby Maskintjänst Aktiebolag
Visa allt om Ytterby Maskintjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 200 29 000 31 579 53 027 83 552 41 093 41 235 46 557 36 269 33 209
Övrig omsättning 792 677 2 021 1 281 1 632 1 743 69 1 478 1 875 702
Rörelseresultat (EBIT) 3 214 -2 268 543 4 375 905 102 -147 1 350 5 120 1 456
Resultat efter finansnetto 2 701 -153 73 3 419 -17 -469 -760 9 4 299 1 144
Årets resultat 619 2 613 308 1 33 10 12 -105 459 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 901 21 484 23 689 27 380 29 665 31 108 27 127 29 965 23 903 15 603
Omsättningstillgångar 7 630 5 862 7 128 6 012 6 613 6 459 7 352 5 024 9 443 6 948
Tillgångar 31 531 27 346 30 817 33 392 36 278 37 567 34 479 34 989 33 346 22 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 693 3 574 1 155 847 846 813 803 791 1 046 737
Obeskattade reserver 9 977 8 011 10 777 11 026 7 632 7 700 8 200 8 996 8 996 5 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 508 7 828 10 484 11 558 15 085 14 430 12 186 14 186 11 790 8 247
Kortfristiga skulder 7 352 7 932 8 400 9 961 12 714 14 624 13 290 11 016 11 514 8 214
Skulder och eget kapital 31 531 27 346 30 817 33 392 36 278 37 567 34 479 34 989 33 346 22 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 439 480 481 559 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 930 8 175 8 393 9 168 8 799 7 494 6 950 6 848 4 747 4 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 928 2 771 2 794 3 061 2 845 2 816 2 567 2 375 1 861 1 709
Utdelning till aktieägare 0 500 200 0 0 0 0 0 150 150
Omsättning 45 992 29 677 33 600 54 308 85 184 42 836 41 304 48 035 38 144 33 911
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 26 24 28 28 27 25 26 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 808 1 115 1 316 1 894 2 984 1 522 1 649 1 791 2 133 1 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 429 478 445 426 404 404 393 453 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 898 1 472 4 175 9 032 5 978 5 308 4 666 6 653 9 511 5 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,86% -8,17% -40,45% -36,53% 103,32% -0,34% -11,43% 28,37% 9,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,99% 1,84% 2,65% 13,12% 2,51% 0,28% -0,42% 3,02% 15,35% 6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,97% 1,73% 2,59% 8,26% 1,09% 0,25% -0,35% 2,27% 14,12% 4,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,48% 23,63% 49,03% 55,13% 100,00% 14,32% 30,26% 30,27% 35,71% 45,68%
Rörelsekapital/omsättning 0,62% -7,14% -4,03% -7,45% -7,30% -19,87% -14,40% -12,87% -5,71% -3,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,39% 35,92% 31,03% 26,87% 17,84% 17,27% 19,86% 20,77% 22,56% 20,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,45% 73,90% 84,86% 60,36% 52,01% 44,17% 55,32% 45,61% 82,01% 84,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...