Visa allt om Svenska Foder Aktiebolag
Visa allt om Svenska Foder Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 643 552 4 697 808 4 517 276 4 382 192 3 919 452 3 394 386 2 895 863 3 348 640 2 583 841 1 908 328
Övrig omsättning 46 295 11 857 5 649 6 137 1 844 57 1 284 1 937 1 160 -
Rörelseresultat (EBIT) 29 403 100 346 117 415 109 940 108 125 69 889 47 544 81 158 54 498 17 410
Resultat efter finansnetto 27 293 94 962 114 762 105 633 104 703 75 546 62 317 26 603 52 074 18 028
Årets resultat 29 409 72 728 86 215 84 941 74 067 54 691 43 197 17 759 37 308 13 036
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 775 725 776 033 651 470 560 430 451 753 384 986 348 812 327 350 253 535 220 366
Omsättningstillgångar 965 808 797 438 880 605 938 814 906 996 805 726 795 031 963 044 1 167 423 749 965
Tillgångar 1 741 533 1 573 471 1 532 075 1 499 244 1 358 749 1 190 712 1 143 843 1 290 394 1 420 958 970 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 586 546 651 384 583 109 496 894 412 088 338 213 296 768 375 729 313 723 276 415
Minoritetsintressen 26 206 24 397 35 174 20 806 17 751 15 664 14 803 12 714 9 527 4 382
Avsättningar (tkr) 74 080 78 258 72 891 61 574 55 834 48 233 38 492 30 102 9 641 7 368
Långfristiga skulder 339 477 295 312 320 604 424 560 458 620 414 440 482 151 533 608 431 988 432 404
Kortfristiga skulder 715 224 524 120 520 297 495 410 414 456 374 162 311 629 338 241 656 079 249 762
Skulder och eget kapital 1 741 533 1 573 471 1 532 075 1 499 244 1 358 749 1 190 712 1 143 843 1 290 394 1 420 958 970 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 833 7 534 6 081 5 625 4 814 3 853 3 839 3 892 3 077 1 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 115 798 127 666 124 469 117 903 96 253 93 406 85 410 80 077 68 798 58 974
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 57 410 56 136 54 220 49 003 42 690 40 253 36 170 29 772 34 149 31 809
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 689 847 4 709 665 4 522 925 4 388 329 3 921 296 3 394 443 2 897 147 3 350 577 2 585 001 1 908 328
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 317 329 324 313 271 258 247 236 210 219
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 648 14 279 13 942 14 001 14 463 13 157 11 724 14 189 12 304 8 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 582 570 551 530 533 508 482 505 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 768 136 010 145 813 132 336 127 013 87 255 64 072 95 152 66 888 30 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,15% 4,00% 3,08% 11,81% 15,47% 17,22% -13,52% 29,60% 35,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,80% 7,69% 9,56% 9,15% 9,79% 7,75% 7,76% 8,63% 5,27% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% 2,58% 3,24% 3,13% 3,39% 2,72% 3,07% 3,33% 2,90% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,53% 9,43% 10,39% 9,93% 10,81% 10,96% 11,45% 10,31% 10,87% 12,03%
Rörelsekapital/omsättning 5,40% 5,82% 7,98% 10,12% 12,57% 12,71% 16,69% 18,66% 19,79% 26,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,68% 41,40% 38,06% 33,14% 30,33% 28,40% 25,94% 29,12% 22,08% 28,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,28% 52,17% 67,18% 76,36% 117,46% 119,20% 149,50% 168,48% 96,32% 204,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 160 214 4 178 495 3 909 878 3 867 055 3 454 153 2 970 178 2 510 590 2 914 995 2 247 626 1 687 784
Övrig omsättning 65 806 5 465 3 214 4 315 1 359 - 1 284 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 846 82 148 102 219 98 831 98 901 67 428 40 092 73 632 51 551 15 935
Resultat efter finansnetto 35 275 77 708 93 073 89 160 92 973 70 139 53 000 10 811 50 172 17 634
Årets resultat 40 261 37 467 42 563 37 521 46 690 36 219 12 373 -7 479 32 264 5 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 716 932 703 898 586 241 509 329 417 095 354 021 331 732 308 504 221 553 209 899
Omsättningstillgångar 871 837 707 551 744 443 812 020 772 980 693 034 682 083 830 062 963 105 647 063
Tillgångar 1 588 769 1 411 449 1 330 684 1 321 349 1 190 075 1 047 055 1 013 815 1 138 566 1 184 658 856 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 196 403 935 366 468 323 904 286 382 239 693 216 571 327 300 290 532 258 268
Obeskattade reserver 241 129 241 129 214 129 176 129 134 129 104 129 82 579 46 624 28 350 19 540
Avsättningar (tkr) 11 699 11 914 12 130 12 345 15 016 15 274 15 531 15 790 0 0
Långfristiga skulder 316 067 255 484 269 557 403 604 439 186 396 523 464 261 495 890 355 946 391 884
Kortfristiga skulder 667 678 498 987 468 400 405 367 315 362 291 436 234 873 252 962 509 830 187 270
Skulder och eget kapital 1 588 769 1 411 449 1 330 684 1 321 349 1 190 075 1 047 055 1 013 815 1 138 566 1 184 658 856 962
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 833 5 265 4 032 3 609 3 084 3 839 2 100 1 800 1 590 1 213
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 115 798 108 638 103 677 105 023 86 377 82 770 76 979 68 934 60 226 58 974
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 50 035 47 885 44 331 43 366 37 345 35 228 31 050 25 079 28 918 28 215
Utdelning till aktieägare 0 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 226 020 4 183 960 3 913 092 3 871 370 3 455 512 2 970 178 2 511 874 2 914 995 2 247 626 1 687 784
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 276 272 277 237 225 211 193 175 190
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 351 15 139 14 375 13 960 14 574 13 201 11 899 15 104 12 844 8 883
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 586 559 549 535 542 522 496 518 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 828 112 436 126 281 118 726 116 281 83 956 54 527 85 032 62 197 26 071
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,44% 6,87% 1,11% 11,95% 16,29% 18,31% -13,87% 29,69% 33,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,44% 7,19% 9,04% 8,88% 9,92% 8,15% 7,58% 7,98% 5,91% 3,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,31% 2,43% 3,08% 3,04% 3,42% 2,87% 3,06% 3,12% 3,12% 2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,34% 9,45% 10,28% 10,10% 11,07% 11,21% 11,49% 10,22% 10,98% 12,23%
Rörelsekapital/omsättning 4,91% 4,99% 7,06% 10,52% 13,25% 13,52% 17,81% 19,80% 20,17% 27,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,01% 41,94% 40,09% 34,34% 32,37% 30,22% 27,37% 31,70% 26,25% 31,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,38% 44,73% 55,27% 65,94% 121,74% 122,73% 157,30% 187,68% 102,87% 231,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...