Visa allt om Älvsjö Konditori & Bageri Aktiebolag
Visa allt om Älvsjö Konditori & Bageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 787 13 837 14 325 13 968 13 178 14 098 13 296 13 780 13 102 11 864
Övrig omsättning 103 - - - 132 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 460 750 476 246 164 40 931 821 1 017
Resultat efter finansnetto -103 390 687 376 172 178 62 1 018 833 817
Årets resultat 17 424 435 239 510 56 108 541 477 240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 824 2 161 2 155 2 509 2 908 4 883 5 507 3 172 3 047 3 098
Omsättningstillgångar 2 966 2 513 3 423 2 797 3 410 2 304 1 877 2 137 1 752 1 744
Tillgångar 4 789 4 674 5 577 5 306 6 318 7 187 7 384 5 309 4 798 4 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 557 1 540 1 616 1 181 2 043 1 533 1 532 1 478 1 007 893
Obeskattade reserver 989 1 118 1 276 1 151 1 107 1 525 1 423 1 520 1 266 1 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 733 1 533 1 933 0 0 143
Kortfristiga skulder 2 244 2 017 2 685 2 974 2 434 2 595 2 495 2 311 2 526 2 687
Skulder och eget kapital 4 789 4 674 5 577 5 306 6 318 7 187 7 384 5 309 4 798 4 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 494 716 677 473 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 979 4 696 4 681 4 496 4 277 4 092 3 783 3 804 3 537 3 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 763 1 475 1 739 1 656 1 532 1 586 1 578 1 493 1 652 1 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 300
Omsättning 13 890 13 837 14 325 13 968 13 310 14 098 13 296 13 780 13 102 11 864
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 17 17 17 19 19 18 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 811 814 843 822 775 742 700 766 819 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 368 382 369 334 332 330 345 372 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 399 841 1 125 965 753 776 691 1 392 1 266 1 405
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,36% -3,41% 2,56% 5,99% -6,53% 6,03% -3,51% 5,17% 10,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,90% 10,08% 13,73% 9,27% 5,63% 4,54% 1,60% 19,93% 19,05% 22,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% 3,40% 5,35% 3,52% 2,70% 2,31% 0,89% 7,68% 6,98% 9,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,77% 70,12% 70,10% 69,90% 68,11% 69,85% 68,97% 70,34% 71,29% 70,43%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 3,58% 5,15% -1,27% 7,41% -2,06% -4,65% -1,26% -5,91% -7,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,62% 51,61% 46,82% 38,25% 45,25% 36,97% 34,95% 48,45% 39,99% 35,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,57% 108,18% 115,68% 85,94% 127,94% 71,29% 60,76% 77,28% 58,43% 54,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...