Visa allt om Hotel Esplanade i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Hotel Esplanade i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 497 16 323 11 695 11 625 11 585 11 074 10 609 11 582 11 449 10 634
Övrig omsättning 112 - - - - - - - 200 -
Rörelseresultat (EBIT) 542 -566 354 97 383 564 614 622 1 626 921
Resultat efter finansnetto 541 -563 357 99 385 564 614 617 1 626 921
Årets resultat 555 -564 262 57 265 513 430 445 1 180 726
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 366 416 64 84 165 229 368 488 300 290
Omsättningstillgångar 3 074 1 892 3 673 3 315 3 120 2 701 6 241 6 328 6 327 4 881
Tillgångar 3 440 2 308 3 736 3 399 3 285 2 930 6 609 6 816 6 627 5 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 735 180 2 744 2 482 2 425 2 160 5 646 5 216 4 771 3 591
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 3 162 178 209 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 705 2 128 992 916 857 767 800 1 422 1 646 1 357
Skulder och eget kapital 3 440 2 308 3 736 3 399 3 285 2 930 6 609 6 816 6 627 5 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 684 644 574 684 676 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 756 4 483 3 251 3 292 2 545 2 336 2 263 2 232 2 054 2 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 968 1 677 1 449 1 449 1 361 1 248 1 158 1 202 1 131 1 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 609 16 323 11 695 11 625 11 585 11 074 10 609 11 582 11 649 10 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 11 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 041 1 360 975 969 1 053 1 107 1 061 1 158 1 145 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 515 401 403 429 434 413 429 400 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 592 -530 374 192 502 703 767 791 1 766 1 047
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,44% - 0,60% 0,35% 4,61% 4,38% -8,40% 1,16% 7,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,76% -24,35% 9,56% 2,91% 11,72% 19,25% 9,29% 9,13% 24,54% 17,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,34% -3,44% 3,05% 0,85% 3,32% 5,09% 5,79% 5,37% 14,20% 8,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,88% 87,02% 88,00% 87,66% 87,55% 88,11% 89,18% 89,56% 89,84% 88,85%
Rörelsekapital/omsättning 2,95% -1,45% 22,92% 20,64% 19,53% 17,46% 51,29% 42,36% 40,89% 33,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,37% 7,80% 73,45% 73,02% 73,89% 73,80% 87,24% 78,41% 74,26% 72,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,24% 88,91% 370,26% 361,90% 364,06% 352,15% 780,12% 445,01% 384,39% 359,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...