Visa allt om Österbergs Industrihandel AB
Visa allt om Österbergs Industrihandel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 312 910 281 485 266 305 256 033 269 085 219 956 179 360 226 011 229 792 204 151
Övrig omsättning 2 961 3 066 2 877 3 559 3 018 2 229 2 062 2 271 1 920 1 714
Rörelseresultat (EBIT) 15 068 13 755 15 808 21 338 25 634 12 400 3 478 18 759 26 882 19 253
Resultat efter finansnetto 14 927 13 387 15 492 21 262 25 713 12 466 3 536 19 620 27 025 18 894
Årets resultat 10 610 7 483 8 385 9 240 13 794 9 106 15 333 10 664 19 144 11 714
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 127 69 248 71 087 61 685 36 656 35 678 33 392 34 290 29 500 24 150
Omsättningstillgångar 130 903 112 044 112 806 105 396 116 215 96 269 85 171 87 549 79 171 73 435
Tillgångar 132 030 181 292 183 893 167 081 152 871 131 947 118 563 121 839 108 671 97 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 781 121 171 123 688 117 303 112 064 100 270 93 584 81 425 75 453 62 244
Obeskattade reserver 18 422 18 422 14 928 10 924 6 464 0 0 17 530 12 830 12 830
Avsättningar (tkr) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 144 0 16 276 15 822 5 939 1 548 1 224 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 679 41 699 29 001 23 032 28 404 30 129 23 755 22 884 20 389 22 511
Skulder och eget kapital 132 030 181 292 183 893 167 081 152 871 131 947 118 563 121 839 108 671 97 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 505 1 914 1 364 1 378 1 324 1 480 1 276 1 122 1 073 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 569 32 768 27 601 26 185 25 506 23 055 22 641 21 428 19 301 16 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 881 12 706 10 737 10 220 10 037 8 671 8 929 8 543 7 892 6 675
Utdelning till aktieägare 10 000 70 000 10 000 2 000 4 000 2 000 2 000 2 000 4 000 5 000
Omsättning 315 871 284 551 269 182 259 592 272 103 222 185 181 422 228 282 231 712 205 865
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 91 79 73 73 67 67 74 71 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 259 3 093 3 371 3 507 3 686 3 283 2 677 3 054 3 237 3 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 529 514 531 516 511 505 433 412 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 068 13 755 15 808 21 338 25 634 12 400 3 478 18 759 26 882 19 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,16% 5,70% 4,01% -4,85% 22,34% 22,63% -20,64% -1,65% 12,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,55% 7,68% 8,72% 12,88% 16,90% 9,47% 3,02% 16,15% 24,92% 19,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,87% 4,95% 6,02% 8,41% 9,60% 5,68% 2,00% 8,71% 11,78% 9,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,14% 31,39% 30,41% 30,71% 29,91% 28,28% 29,47% 30,08% 30,72% 29,05%
Rörelsekapital/omsättning 27,56% 24,99% 31,47% 32,17% 32,63% 30,07% 34,24% 28,61% 25,58% 24,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,68% 74,76% 73,59% 75,03% 76,42% 75,99% 78,93% 77,19% 77,93% 73,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,50% 120,61% 187,19% 190,03% 165,83% 147,45% 141,53% 160,02% 184,10% 163,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...