Allmänna villkor för tjänster på www.allabolag.se

Gäller från 2018-05-25

Allmänt om villkoren

Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor hänvisar till gäller då UC Affärsinformation AB (”UC Ai AB”) tillhandahåller tjänster som innehåller olika typer av information från webbplatsen www.allabolag.se (”Webbplatsen”) till en kund och för de som har konto på Webbplatsen (”Kunden”). UC Ai AB har rätt att ändra dessa villkor samt överlåta avtalet till annat bolag. Det åligger kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar har skett.

Särskilt om specifik lagstiftning

UC Ai AB innehar för Webbplatsen utgivningsbevis för databaser som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte tillämpliga. UC Ai AB:s tjänster som omfattas av dessa villkor tillhandahålls via sådan databas. I den mån kreditupplysningar i sådant fall tillhandahålls i tjänsten tillämpas kreditupplysningslagen. UC Ai AB är även återförsäljare av kreditupplysningstjänster avseende aktiebolag. Kreditupplysning på aktiebolag genererar inte någon kreditupplysningskopia till omfrågat bolag. Om Kunden vill köpa kreditupplysningstjänster måste Kunden skapa ett konto på Webbplatsen.

Kreditupplysningsverksamhet regleras i kreditupplysningslagen (f.n. SFS 1973:1173) samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen och är en tillståndspliktig verksamhet under tillsyn av Datainspektionen. Bestämmelserna i Kreditupplysningslagen kompletterar dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. För det fall viss fråga avseende personuppgiftsbehandling inte är reglerad i kreditupplysningslagen så gäller istället dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Närmare föreskrifter för tillämpningen av Kreditupplysningslagen samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kreditupplysning innebär uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

Om Kunden anser att en uppgift i en kreditupplysning är oriktig eller missvisande ska Kunden anmäla detta till UC AB, 117 88 Stockholm eller till e-post: utredningen@uc.se.

Skyldigheter vid användning av tjänsterna och informationen

Kunden får endast använda tjänsterna och informationen från tjänsterna för sin egen personliga eller yrkesmässiga användning. Rätten att använda tjänster och/eller information får inte överlåtas eller upplåtas till tredje man. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera eller på annat sätt kommersiellt exploatera tjänsterna och informationen eller delar därav.

Kunden ansvarar för att dess användare har erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter för att på ett korrekt sätt och i enlighet med lag och god sed kunna använda tjänsterna och informationen. Kunden förbinder sig att inte använda tjänsterna och informationen på sådant sätt att UC Ai AB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i tjänsterna som gör intrång i UC Ai AB eller tredje mans rättigheter, eller som strider mot lag. Kunden ska ersätta UC Ai AB för skada som orsakats UC Ai AB och hålla UC Ai AB skadelös för anspråk som riktas mot UC Ai AB från tredje man som en följd av att Kunden använt tjänsterna eller informationen i strid med detta avtal eller lagstiftning.

UC Ai AB förbehåller sig rätten att stänga av Kunden utan föregående meddelande om Kunden använder tjänsterna eller informationen i strid med detta avtal eller på annat sätt enligt UC Ai AB bedömning missbrukar tjänsten eller informationen. Erlagd avgift återbetalas inte om UC Ai AB stänger av Kunden enligt denna punkt.

Koder och lösenord

Om Kunden skapar ett konto på Webbplatsen får denne ett konfidentiellt och personligt lösenord via e-post. Kunden ansvarar för att lösenord inte överlåts, upplåts eller på annat sätt sprids till annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda till att tillgång till kontot stängs ner. Kunden är skyldig att omgående byta lösenordet på Webbplatsen om det föreligger risk för att kod eller lösenord kommit i orätta händer eller har förlorats.

Pris och betalning

Gällande priser framgår av Webbplatsen. Priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Om Kunden köper tjänst eller information via Webbplatsen gäller kortbetalning, fakturabetalning eller förskottsbetalning som betalningsmetod. Vid betalning med kort dras beloppet omgående vid köp av tjänst/information. Vid förskottsbetalning måste Kunden nyttja betalt belopp inom tolv (12) månader. Efter denna tid är inbetalt förskott förbrukat, oavsett om Kunden nyttjat tjänsten.

Vid fakturabetalning är betalningstiden trettio (30) dagar. Om Kunden är sen med betalningen debiteras dröjsmålsränta med ett tillägg av vid var tid gällande referensränta + åtta (8) procentenheter. Kunden riskerar även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Påminnelseavgiften är för närvarande sextio (60) kronor. UC Ai AB har rätt att pantsätta eller överlåta sin fordran enligt faktura.

UC Ai AB har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och tjänster stängs av om betalning inte sker. Vid avstängning av tjänsten befrias Kunden inte från betalningsansvar.

Avtalstid och uppsägning

För de fall avtalstid råder för viss Tjänst framgår detta av webbplatsen i samband med köpet. UC Ai AB äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla tjänsten och informationen samt rätt att säga upp avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för tjänsten och informationen.

Ansvarsbegränsning

Informationen som tillhandahålls via Webbplatsen har sammanställts från exempelvis externa och offentliga källor. UC Ai AB ansvarar inte för informationens tillförlitlighet eller fullständighet eller för tjänstens fullständighet eller riktighet.

Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. UC Ai AB garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

Användning av informationen och tjänsterna på Webbplatsen sker på Kundens egen risk. UC Ai AB ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av tjänster och information som tillhandahålls via Webbplatsen.

Behandling av personuppgifter och cookies

UC Ai AB värnar om Kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns. UC Ai AB integritetspolicy finns här.

Affärsinformation använder så kallade cookies på Webbplatsen. Mer information om cookies finns här.

Ångerrätt

Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte för detta avtal.

Tvist

Svensk lag skall äga tillämpning på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Allmänna villkor för informationstjänster och produkter

Gäller till 2018-05-24
 1. Allmänt

  1. Dessa Allmänna villkor gäller för avtal (”Avtalet”) som träffats mellan Leverantören och Kunden avseende en eller flera av Leverantörens informationstjänster och produkter (nedan benämnt ”Tjänsten”).
  2. Dessa Allmänna villkor reglerar Leverantörens leverans av och Kundens användning av Tjänsten samt i förekommande fall den data som tillhandahålls Kunden i Tjänsten (”nedan benämnt ”Informationen”). I tillägg till de Allmänna villkoren gäller särskilda villkor som Leverantören i vissa fall tillhandahåller Kund (”Särskilda villkor”). Vid motstridighet mellan de Allmänna villkoren och Särskilda villkor äger Särskilda villkor företräde.
 2. Upplåtelse och rättigheter

  Genom Avtalet beviljas Kunden en icke exklusiv och ej överlåtbar rätt att för eget bruk använda Tjänsten och Informationen i enlighet med Avtalet. Samtliga rättigheter till Tjänsten och Informationen, programvara och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Leverantören eller sådan tredje man med vilken Leverantören träffat avtal. Kunden erhåller inte någon rätt till Tjänsten, Informationen, programvara eller dess innehåll utöver vad som uttryckligen följer av Avtalet.
 3. Avgifter och betalning

  1. Om inte annat anges i Avtalet ska Kunden betala vid var tid gällande avgifter för Tjänsten och Informationen. Betalning ska erläggas i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat särskilt har avtalats. Priserna gäller exklusive mervärdesskatt. Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har Leverantören rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid avstängning av Tjänsten befrias ej Kunden från sitt betalningsansvar.
  2. Avtalat pris gäller under avtalstiden om inte Parterna överenskommit om annat. Vid förlängning av Avtalet äger Leverantören rätt att årligen justera priset. Leverantören ska meddela justering av priset senast en (1) månad före prisjusteringen ska börja gälla. Om Kunden inte accepterar prishöjningen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande på sätt som anges i punkt 9.
 4. Användning av Tjänsten

  1. Kunden får endast använda Tjänsten och Informationen för eget bruk. Rätten att använda Tjänsten och Informationen får ej överlåtas eller upplåtas till tredje man. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten och/eller Informationen eller del därav.
  2. Kunden ansvarar för att dess användare har erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter för att på ett korrekt sätt och i enlighet med lag och god sed använda Tjänsten och Informationen. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten eller Informationen på sådant sätt att Leverantören eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i Tjänsten som gör intrång i Leverantörens eller tredje mans rättigheter, eller som på annat sätt strider mot lag. Kunden ska ersätta Leverantören för skada som orsakats Leverantören och hålla Leverantören skadeslös för anspråk som riktas mot Leverantören från tredje man som en följd av att Kunden använt Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet eller lagstiftning.
  3. Leverantören förbehåller sig rätten att stänga av Kunden utan föregående meddelande om Kunden använder Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet eller på annat sätt enligt Leverantörens bedömning missbrukar Tjänsten eller Informationen. Erlagd avgift återbetalas inte om Leverantören stänger av Kunden enligt detta stycke.
  4. Leverantören förbehåller sig rätten att registrera och föra statistik över Kundens användning av Tjänsten.
 5. Tillgänglighet, support och underhåll

  1. Leverantörens målsättning är att tillhandahålla Tjänsten med minimala störningar. Leverantören och Leverantörens licensgivare påtar sig dock inte något ansvar för störningar, fördröjningar eller andra tekniska dröjsmål i Tjänsten. Leverantören har utan ersättningsskyldighet rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören skall utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Leverantören åtar sig att om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.
  2. Support tillhandahålls av Leverantören i skälig utsträckning på helgfria vardagar under ordinarie kontorstid (måndag till fredag, 08.00-17.00 (1 sept-31 maj) och 08.00-16.00 (1 juni-31 aug)). Om supportärendet är hänförligt till omständighet som Kunden enligt Avtalet ansvarar för, ska Leverantören ha rätt till ersättning vid tillhandahållande av support, enligt vid var tid gällande prislista.
 6. Ansvar och ansvarsbegränsning

  1. Informationen i Tjänsten har sammanställts från externa och offentliga källor. Leverantören ansvarar inte för Informationens tillförlitlighet eller fullständighet eller för Tjänstens fullständighet eller riktighet. Leverantören är inte i något fall ersättningsskyldigt vare sig för direkt eller indirekt förlust eller skada, av vad slag det vara må, som förlust av data, utebliven vinst eller förtjänst, följdförlust, förlust av affärer eller goodwill eller annan indirekt skada som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av Tjänsten eller Informationen, såvida inte Leverantören gjort sig skyldigt till uppsåt eller grov oaktsamhet.
  2. För det fall skadeståndsansvar skulle uppstå är Leverantörens ansvar under Avtalet begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp motsvarande tio (10) procent av den fasta årsavgift (exklusive moms) som ska erläggas av Kunden för den berörda Tjänsten. Om det inte finns någon fast årsavgift för Tjänsten är Leverantörens skadeståndsansvar begränsat till tio (10) procent av det sammanlagda belopp som Kunden erlagt för Tjänsten i fråga under de senaste sex (6) månaderna från den dag då skadeståndsansvaret uppkom.
  3. Föreligger fel i Tjänsten som Leverantören ansvarar för, ska Leverantören med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt.
 7. Avtalstid och upphörande

  1. Avtalet gäller, om inte annat har avtalats eller framgår av Särskilda villkor, under tolv (12) månader från det datum Avtalet ingicks. Om inte Avtalet sägs upp senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång förlängs Avtalet att gälla tillsvidare med en (1) månads uppsägningstid.
  2. Leverantören har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden använder Tjänsten eller informationen i strid med Avtalet eller om Kundens ägarförhållanden förändras.
  3. Utöver vad som i övrigt anges i Avtalet har part rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om motparten (a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom 30 (trettio) dagar från andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet, eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.
  4. Leverantören äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla Tjänsten och Informationen samt rätt att säga upp Avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för Tjänsten och Informationen.
  5. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen. Från och med dagen för Avtalets upphörande har Kunden inte rätt att använda Tjänsten.
 8. Behandling av personuppgifter

  1. Kunden ansvarar för att dennes behandling av personuppgifter som inhämtats från Tjänsten sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  2. I de fall Leverantören behandlar personuppgifter för Kundens räkning är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde. Leverantören förbinder sig att bara behandla personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig i enlighet med Avtalet och Kundens instruktioner och därvid vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.
 9. Ändringar

  1. Leverantören har rätt att utan föregående underrättelse vidta ändringar av Tjänsten och Informationen och/eller dessa villkor som skäligen inte innebär olägenhet för Kunden. Vid andra ändringar ska Leverantören informera Kunden därom senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Kunden har i sådana fall rätt att senast vid dagen för ändringens ikraftträdande skriftligen säga upp Avtalet, eller del därav, till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande.
 10. Force majeure

  1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts eller dennes leverantörers kontroll av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Befriande omständighet innefattar men är inte begränsad till, krig och mobilisering, naturkatastrof, myndighetsingripanden, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, bojkott, lockout, olycksfall eller långvarig sjukdom, brand, skador på utrustning som används, avbrott i den allmänna samfärdseln innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus, import- och exportförbud och andra förbud, samt fel i eller försening av leverans från leverantör orsakad av händelse utanför Parts kontroll. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än en (1) månad på grund av ovan angiven omständighet, har Part rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda Avtalet.
 11. Övriga bestämmelser

  1. Kunden får inte helt eller delvis överlåta Avtalet utan Leverantörens skriftliga godkännande. Leverantören har rätt att överlåta Avtalet till annan på oförändrade villkor.
  2. Leverantören äger rätt att anlita underleverantör för tillhandahållande av Tjänsten eller delar därav.
  3. Part förbinder sig att hemlighålla och inte för tredje man avslöja innehållet i Avtalet samt sådan information om tekniska och affärsmässiga förhållanden hos den andra parten som skäligen måste anses som konfidentiell.
 12. Tvist och lagval

  1. Svensk lag skall äga tillämpning på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.