Allmänna villkor för tjänster på www.allabolag.se

Allmänt om villkoren

Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor hänvisar till gäller då UC Affärsinformation AB (”UC Ai AB”) tillhandahåller tjänster som innehåller olika typer av information från webbplatsen www.allabolag.se (”Webbplatsen”) till en kund och för de som har konto på Webbplatsen (”Kunden”). UC Ai AB har rätt att ändra dessa villkor samt överlåta avtalet till annat bolag. Det åligger kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar har skett.

Särskilt om specifik lagstiftning

UC Ai AB innehar för Webbplatsen utgivningsbevis för databaser som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte tillämpliga. UC Ai AB:s tjänster som omfattas av dessa villkor tillhandahålls via sådan databas. I den mån kreditupplysningar i sådant fall tillhandahålls i tjänsten tillämpas kreditupplysningslagen. UC Ai AB är även återförsäljare av kreditupplysningstjänster avseende aktiebolag. Kreditupplysning på aktiebolag genererar inte någon kreditupplysningskopia till omfrågat bolag. Om Kunden vill köpa kreditupplysningstjänster måste Kunden skapa ett konto på Webbplatsen.

Kreditupplysningsverksamhet regleras i kreditupplysningslagen (f.n. SFS 1973:1173) samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen och är en tillståndspliktig verksamhet under tillsyn av Datainspektionen. Bestämmelserna i Kreditupplysningslagen kompletterar dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. För det fall viss fråga avseende personuppgiftsbehandling inte är reglerad i kreditupplysningslagen så gäller istället dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Närmare föreskrifter för tillämpningen av Kreditupplysningslagen samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kreditupplysning innebär uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

Om Kunden anser att en uppgift i en kreditupplysning är oriktig eller missvisande ska Kunden anmäla detta till UC AB, 117 88 Stockholm eller till e-post: utredningen@uc.se.

Skyldigheter vid användning av tjänsterna och informationen

Kunden får endast använda tjänsterna och informationen från tjänsterna för sin egen personliga eller yrkesmässiga användning. Rätten att använda tjänster och/eller information får inte överlåtas eller upplåtas till tredje man. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera eller på annat sätt kommersiellt exploatera tjänsterna och informationen eller delar därav.

Kunden ansvarar för att dess användare har erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter för att på ett korrekt sätt och i enlighet med lag och god sed kunna använda tjänsterna och informationen. Kunden förbinder sig att inte använda tjänsterna och informationen på sådant sätt att UC Ai AB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i tjänsterna som gör intrång i UC Ai AB eller tredje mans rättigheter, eller som strider mot lag. Kunden ska ersätta UC Ai AB för skada som orsakats UC Ai AB och hålla UC Ai AB skadelös för anspråk som riktas mot UC Ai AB från tredje man som en följd av att Kunden använt tjänsterna eller informationen i strid med detta avtal eller lagstiftning.

UC Ai AB förbehåller sig rätten att stänga av Kunden utan föregående meddelande om Kunden använder tjänsterna eller informationen i strid med detta avtal eller på annat sätt enligt UC Ai AB bedömning missbrukar tjänsten eller informationen. Erlagd avgift återbetalas inte om UC Ai AB stänger av Kunden enligt denna punkt.

Koder och lösenord

Om Kunden skapar ett konto på Webbplatsen får denne ett konfidentiellt och personligt lösenord via e-post. Kunden ansvarar för att lösenord inte överlåts, upplåts eller på annat sätt sprids till annan. Obehörigt användande och missbruk härav kan leda till att tillgång till kontot stängs ner. Kunden är skyldig att omgående byta lösenordet på Webbplatsen om det föreligger risk för att kod eller lösenord kommit i orätta händer eller har förlorats.

Pris och betalning

Gällande priser framgår av Webbplatsen. Priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Om Kunden köper tjänst eller information via Webbplatsen gäller kortbetalning, fakturabetalning eller förskottsbetalning som betalningsmetod. Vid betalning med kort dras beloppet omgående vid köp av tjänst/information. Vid förskottsbetalning måste Kunden nyttja betalt belopp inom tolv (12) månader. Efter denna tid är inbetalt förskott förbrukat, oavsett om Kunden nyttjat tjänsten.

Vid fakturabetalning är betalningstiden trettio (30) dagar. Om Kunden är sen med betalningen debiteras dröjsmålsränta med ett tillägg av vid var tid gällande referensränta + åtta (8) procentenheter. Kunden riskerar även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Påminnelseavgiften är för närvarande sextio (60) kronor. UC Ai AB har rätt att pantsätta eller överlåta sin fordran enligt faktura.

UC Ai AB har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och tjänster stängs av om betalning inte sker. Vid avstängning av tjänsten befrias Kunden inte från betalningsansvar.

Avtalstid och uppsägning

För de fall avtalstid råder för viss Tjänst framgår detta av webbplatsen i samband med köpet. UC Ai AB äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla tjänsten och informationen samt rätt att säga upp avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för tjänsten och informationen.

Ansvarsbegränsning

Informationen som tillhandahålls via Webbplatsen har sammanställts från exempelvis externa och offentliga källor. UC Ai AB ansvarar inte för informationens tillförlitlighet eller fullständighet eller för tjänstens fullständighet eller riktighet.

Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. UC Ai AB garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

Användning av informationen och tjänsterna på Webbplatsen sker på Kundens egen risk. UC Ai AB ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av tjänster och information som tillhandahålls via Webbplatsen.

Behandling av personuppgifter och cookies

UC Ai AB värnar om Kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns. UC Ai AB integritetspolicy finns här.

Affärsinformation använder så kallade cookies på Webbplatsen. Mer information om cookies finns här.

Ångerrätt

Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte för detta avtal.

Tvist

Svensk lag skall äga tillämpning på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.