Svenska Stöldskyddsföreningen

Varumärke tillhör SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN

Ansökningsnummer 200700367
Ansökningsdatum 2007-01-15
Registreringsnummer 391762
Registreringsdatum 2007-10-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-10-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker; böcker; handböcker; kalendrar; kataloger; klistermärken; magasin; skriv- och kontorsmaterial; skyltar av papper eller kartong; tidningar; tidskrifter; tryckta publikationer; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Registerhantering; opinionsundersökningar; sammanställning, systematisering och inmatning av information i databaser.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av hndledning/instruktion; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier, studiecirklar och symposier; instruktionstjänster; praktisk utbildning; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering av texter; upplåtande av elektroniska publikationer on-line; utbildningsinformation; utbildningstjänster; utgivning av böcker och andra skrifter.

Klass: 42

Kvalitetskontroll; teknisk provning av säkerhets- och stöldskyddsprodukter.

Klass: 45

Säkerhetstjänster för att skydda egendom; säkerhets- och spärrtjänster vid förlust av egendom; brottsförebyggande tjänster; konsultationer, information och rådgivning i säkerhets- och stöldskyddsfrågor och angående märkning av stöldbegärlig egendom.