WO webb optimisterna

Varumärke tillhör Hot Help AB

Ansökningsnummer 202202298
Ansökningsdatum 2022-04-25
Registreringsnummer 621550
Registreringsdatum 2022-05-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-04-25
Typ Figurativt

WO webb optimisterna

Varor & Tjänster

Klass: 35

Marknadsföring av andras formgivningar genom att tillhandahålla onlineportfolios via en webbplats; marknadsföring av andras musik genom tillhandahållande av direktanslutna portfolios via en webbplats; marknadsföring av andras konstverk genom att tillhandahålla onlineportfolios via en webbplats; marknadsföring av varor och tjänster åt andra via webbplatsreklam; marknadsföring via direktanslutning till datornätverk och webbplatser; marknadsföringstjänster inom området för optimering av webbplatstrafik; matchningstjänster i direktanslutna reklamnät som leder annonsörer till webbplatser; reklam för företags webbplatser; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser online; sammanställning av annonser för användning som webbsidor; sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på internet; tillhandahållande av affärsinformation via en webbsida; tillhandahållande av en katalog med tredje parts webbplatser för underlättande av affärstransaktioner; tillhandahållande av marknadsföringsinformation via webbplatser; upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utformning av reklam för användning som webbsidor; uthyrning av annonsutrymme på en webbplats; webbindexering för kommersiella eller reklamändamål; webbsidestrafikoptimering; design av reklammaterial; placering av designpersonal; grafiska reklamtjänster; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster via bloggar; annons- och reklamtjänster via kommunikationskanaler; annons- och reklamtjänster via sociala medier; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhetstjänster; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet i massmedia; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; annons- och reklamverksamhet, marknadsföring och pr-tjänster; annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och reklamverksamhet avseende resebranschen; annons- och reklamverksamhet gällande försäljning av varor; annons- och reklamverksamhet gällande kosmetika; annons- och reklamverksamhet tillhandahållen av en radio- och tv-reklambyrå; annonsering genom överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; annonserings- och reklamtjänster; annonserings- och reklamtjänster via tv, radio, post; annonseringstjänster för reklamändamål; anordnande av annons- och reklamverksamhet; anordnande av annons- och reklamkontrakt åt andra; anordnande av handelsmässor för reklamändamål; anordnande av prisdragningar för reklamändamål; anordnande av reklamkontrakt åt andra; anordnande och genomförande av reklamevenemang; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; copywriting för reklam- och marknadsföringsändamål; distribution av annons-, marknadsförings- och reklammaterial; efterproduktionsredigering för annonser eller reklam; elektronisk publicering av trycksaker för reklamändamål; färdigställande av annonser och reklam; förhandling avseende annons- och reklamkontrakt; framställning av annons- och reklammaterial; framtagning av reklammaterial; information avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; komponerande av reklamtexter; konsultation, rådgivning och assistans avseende reklam, marknadsföring och pr; layout-tjänster för reklamändamål; marknadsföring av affärsverksamhet [reklam]; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; modellagenturtjänster för reklamändamål; modellagenturtjänster rörande reklam; organisering av reklam för biografer; planeringstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; produktion av annons- och reklammaterial; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av ljudinspelningar för reklamändamål; produktion av reklam; produktion av reklamfilmer; produktion av reklamvideoband, reklamvideoskivor och audiovisuella reklaminspelningar; produktion av reklamfilmer för biografer; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamändamål; produktion av visuellt reklammateriel; produktion och distribution av reklaminslag för radio och tv; publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklamlitteratur; publicering av reklammaterial; publicering av reklammaterial och -texter; publicering av reklamtexter; publicering av trycksaker för reklamändamål; publiceringstjänster avseende reklamtexter; radio- och tv-reklam; redigering av texter för reklamändamål; regissering av reklamfilmer; reklam; reklam avseende transport och leverans; reklam, direktmarknadsföring; reklam för andra på internet; reklam för andra säljares varor, som gör det möjligt för kunderna att enkelt och bekvämt se och jämföra dessa säljares varor; reklam för andra säljares tjänster, som gör det möjligt för kunderna att enkelt och bekvämt se och jämföra dessa säljares tjänster; reklam för biografer; reklam för varor och tjänster via internet åt andra; reklam i populärpress och professionell press; reklam i tidskrifter; reklam i tidskrifter, broschyrer och tidningar; reklam, inklusive marknadsföring av tredje parts varor och tjänster genom sponsring av arrangemang och licensavtal avseende internationella sportevenemang; reklam, inklusive reklam online via datornätverk; reklam- och annonstjänster för främjande av näthandel; reklam- och annonsverksamhet rörande farmaceutiska produkter och produkter för in vivo-bildframställning; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; reklam och marknadsföring; reklam och marknadsföring online; reklam och säljfrämjande verksamhet; reklam på elektroniska anslagstavlor; reklam via biofilm; reklambyråer; reklambyråtjänster; reklamförmedling; reklamombud; reklamtjänster; reklamtjänster avseende apparater för in vivo-bildframställning; reklamtjänster avseende böcker; reklamtjänster avseende databaser; reklamtjänster avseende hotell; reklamtjänster avseende parfymer; reklamtjänster avseende sjöfart och sjöfartsbranschen; reklamtjänster avseende smycken; reklamtjänster för arkitekter; reklamtjänster för att främja allmänhetens medvetenhet om medicinska besvär; reklamtjänster för att främja allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och miljöinitiativ; reklamtjänster för att främja allmänhetens medvetande om medicinska frågor; reklamtjänster för att främja allmänhetens medvetande om miljöfrågor; reklamtjänster för att främja allmänhetens medvetande om sociala frågor; reklamtjänster för att stärka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med att handla lokalt; reklamtjänster för blomsterhandlare; reklamtjänster för främjande av allmän medvetenhet inom området för social välfärd; reklamtjänster för handel; reklamtjänster för kommersiella fastigheter eller bostadsfastigheter; reklamtjänster för promotion av drycker; reklamtjänster för skapande av företags- och varumärkesidentiteter; reklamtjänster för skapande av varumärkesidentitet åt andra; reklamtjänster för taxibilstak; reklamtjänster för varor och tjänster från direktanslutna försäljare via en sökbar direktansluten guide; reklamtjänster gällande kommersialisering av nya produkter; reklamtjänster gällande produkter för in vivo-bildframställning; reklamtjänster i samband med finansiella tjänster; reklamtjänster i samband med e-sportevenemang; reklamtjänster med hjälp av dubbelplakat; reklamtjänster och säljfrämjande tjänster; reklamtjänster relaterade till tidningar; reklamtjänster relaterade till affärsverksamhet; reklamtjänster relaterade till farmaceutiska produkter; reklamtjänster rörande farmaceutiska produkter för behandling av diabetes; reklamtjänster rörande offentliga arbeten; reklamtjänster rörande transportbranschen; reklamtjänster via betala-per-klick; reklamtjänster via telefon eller tv-skärmbaserad text; reklamtjänster via television; reklamverksamhet åt andra; reproduktion av annons- och reklammaterial; säljfrämjande reklam för undersökande projekt; säljfrämjande reklam relaterad till filosofisk skolning; sammanställning av annons- och reklammaterial för användning på internet; sammanställning av reklam; sammanställning, produktion och spridning av reklammaterial; skötsel av reklam för sportpersonligheter; skapande av varumärken (reklamtjänster); skrivning av reklamtexter; spridning av data avseende annons- och reklamverksamhet; stöd till ledningen för handelsföretag rörande reklam och annonsering; tillhandahållande av användarrankningar för kommersiella eller reklamändamål; tillhandahållande av användarrecensioner för kommersiella eller reklamändamål; tillhandahållande av sökbara reklamguider online; tillhandahållande och uthyrning av utrymme, tid och medier för reklam; tjänster avseende politisk reklam; tjänster avseende reklamutgivning; tv-reklamverksamhet; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; uppdatering av annons- och reklammaterial; uppdatering av reklaminformation i datoriserade databaser; upplåtande av annons- och reklaminformation; utarbetande av audiovisuella presentationer i reklamsyfte; utarbetande av annons- och reklammaterial; utarbetande av reklam- och marknadsföringsmaterial åt andra; utarbetande av reklamdokument; utarbetande av reklamhäften; utarbetande av reklamkampanjer; utarbetande av reklammaterial; utarbetande av reklampublikationer; utarbetande av reklamspalter; utarbetande och genomförande, i media av reklamplaner och idéer; utförande av annons- och reklamtjänster; utarbetande av reklamtexter; utformning av reklamblad; utformning av reklambroschyrer; utformning av reklamlogotyper; utgivning av reklamfoldrar; utgivning av trycksaker i elektronisk form för reklamändamål; utgivning och uppdatering av reklamtexter; utveckling av reklamkampanjer för affärsverksamhet; utveckling av reklamkoncept; annons- och reklamverksamhet särskilt inom området telematik och telefonnätverk; annons- och reklamtjänster för främjande av försäljning av drycker; annons- och reklamtjänster gjorda av radio- och tv-reklambyråer; annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; analyser av medvetenheten hos allmänheten om reklam; analys inom annons- och reklamområdet; analys av reklamrespons och marknadsundersökning; administration av tävlingar för reklamändamål; presskontorstjänster (annons- och reklamverksamhet); anordnande av demonstrationer för reklamändamål; anordnande och genomförande av demonstrationer för reklamändamål; anordnande och genomförande av visningar för reklamändamål; demonstration av fotografisk utrustning för reklamändamål; förberedande och presentation av audiovisuella visningar för reklamändamål; iordningställande av skyltar för reklamändamål; reklamtjänster med hjälp av ballongskyltar; skyltningstjänster för reklamändamål; varudemonstration för reklamändamål; utställningar för kommersiella eller reklamrelaterade ändamål; planering och ledning av handelsmässor, utställningar och presentationer för ekonomiska eller reklamrelaterade ändamål; organisering av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; organiserande av utställningar av blommor och växter för kommersiella- eller reklamändamål; genomförande av utställningar för reklamändamål; genomförande, anordnande och organisering av branschmässor för kommersiella och reklamrelaterade ändamål; arrangerande och uppförande av konstutställningar för kommersiella- eller reklamändamål; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för reklamändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av utställningar eller event för kommersiella eller reklammässiga ändamål; anordnande av utställningar för reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av tillställningar för kommersiella- och reklamändamål; anordnande av modevisningar i reklamsyfte; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av kundlojalitetsprogram för kommersiella-, marknadsförings- eller reklamändamål; kundklubbstjänster för kommersiella, säljfrämjande och/eller reklammässiga ändamål; kundlojalitetstjänster för kommersiella, säljfrämjande och/eller reklammässiga ändamål; organisering, användning och övervakning av försäljnings- och säljfrämjande (reklam) stimulansprojekt; organisering, hantering och övervakning av försäljnings- och reklamstimulerande program; anordnande av distribution av reklamprover som svar på telefonförfrågningar; direktreklamstjänster som tillhandahålls av lettershops [reklambyråer]; arrangerande av distribution av reklamvaruprover; distribution av annons- och reklammaterial; distribution av annons- och reklammaterial per post; distribution av broschyrer för reklamändamål; distribution av prospekt och prover för reklamändamål; distribution av reklam via internet; distribution av reklamblad; distribution av reklamblad, broschyrer, trycksaker och varuprover för reklamändamål; distribution av reklambroschyrer; distribution av reklambudskap; distribution av reklamflygblad; distribution av reklammaterial; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover), speciellt för långdistansförsäljning via katalog, in- eller utrikes; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover, särskilt kataloger för långdistans försäljning) över gränserna eller inte; distribution av reklampost och reklambilagor bifogade med regelbundna utgåvor; distribution av reklamtexter; distribution av reklamvaruprover; distribution av tryckt reklammaterial; distribution och spridning av reklammaterial [häften, prospekt, trycksaker, prover]; spridning av annons- och reklammaterial; spridning av annons- och reklammaterial (häften, broschyr och trycksaker); spridning av annons- och reklammateriel per post; spridning av annonser och reklammaterial [flygblad, broschyrer, häften och prover]; spridning av reklam; spridning av reklam för andras räkning via internet; spridning av reklam för andras räkning; spridning av reklam för andra via ett direktanslutet kommunikationsnät på internet; spridning av reklam-, marknadsförings- och publicitetsmaterial; spridning av reklam- och marknadsföringsmaterial; spridning av reklamannonser; spridning av reklambroschyrer; spridning av reklammaterial; spridning av reklammaterial och kommersiella meddelanden; spridning av reklammaterial på gator; spridning av reklammaterial online; spridning av reklammaterial via nätverk för onlinekommunikation; utdelning av produkter för reklamändamål; utdelning av varuprover för reklamändamål; företagskonsultation avseende reklam; företagsrådgivning rörande reklam; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsulttjänster avseende annons- och reklamverksamhet; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; konsulttjänster avseende annonsering, reklam och marknadsföring; konsulttjänster avseende utveckling av reklamkoncept; konsulttjänster rörande reklam; konsultverksamhet avseende kommunikationsstrategier för reklam; rådgivningstjänster avseende reklam; rådgivningstjänster avseende reklamverksamhet; rådgivningstjänster avseende reklam för franchiseföretag; reklamtjänster för främjande av allmänhetens medvetenhet om nefrotiskt syndrom och fokal segmental glomeruloskleros [fsgs]; reklamtjänster i samband med kläder; distribution av marknadsföringsmaterial via post; annonsering online via datanätverk; online community management; onlineannonsering; publicering av annonsmaterial online; upplåtande av en sökbar onlinereklamguide för varor och tjänster från andra onlinesäljare på internet; beställningstjänster online; ombesörjande av prenumerationer av online utgivningar för andra; online-beställningstjänster inom området för hämtning och leverans från restaurang; tillhandahållande av en marknadsplats online för köpare och säljare av varor och tjänster; tillhandahållande av tjänster avseende prisjämförelser online.

Klass: 42

Design av hemsidor och webbplatser; design av webbplatser för reklamändamål; elektronisk webbplatsframställning; formgivning och grafisk design för framtagning av webbplatser; formgivning och grafisk design för framtagning av webbplatser på internet; grafisk design för sammanställning av webbsidor på internet; konsultationer avseende webbdesign; konsulttjänster avseende webbdesign; skapande av webbplatser på internet; skapande och underhåll av webbsidor för andra; skapande och underhåll av webbplatser för andra; skapande och utformning av webbplatser åt andra; skapande, utformning och underhåll av webbplatser; tillhandahållande av information inom området arkitektonisk design via en webbplats; tillhandahållande av information om heminredning via en webbsida; tjänster avseende utformning av webbplatser på internet; upprättande eller underhåll av webbplatser för tredje man; utarbetande och utformning av webbplatsbaserade informationsregister åt andra [informationsteknologitjänster]; utformning av hemsidor och webbplatser; utformning och design av webbsidor åt andra; utformning och implementering av webbplatser på nätverk för andras räkning; utformning och implementering av webbplatser för tredje man; utformning och underhåll av webbplatser åt andra; utformning och upprättande av webbplatser; utformning och utveckling av webbsidor på internet; utveckling av webbplatser; utveckling av webbplatser åt andra; utveckling och underhåll av webbplatser för andra; webbdesign; design, skapande och programmering av webbsidor; skapande och underhåll av webbplatser för mobiltelefoner; uppdatering av webbplatser för tredje man; byggnation och underhåll av webbplatser; design av webbportaler; design och konstruktion av hemsidor och webbplatser; design och skapande av hemsidor och webbsidor; design och uppdatering av hemsidor och webbsidor; design och utformning av webbplatser åt andra; design och utveckling av programvara för utveckling av webbplatser; design och utveckling av hemsidor och webbplatser; hantering av webbplatser för andras räkning; installering av webbplatser på internet för tredje mans räkning; programmering av programvara för utveckling av webbplatser; programmering av skräddarsydda webbsidor; programmering av webbsidor; rådgivning avseende upprättande och design av webbplatser för elektronisk handel; rådgivning avseende upprättande och design av webbplatser; rådgivning om design av hemsidor och webbplatser; sammanställning av webbsidor för internet; skapande och underhåll av webbplatser; skapande och underhåll av kundanpassade webbsidor; skapande, underhåll samt hosting av webbplatser åt andra; skapande, underhåll samt värdskap för webbplatser åt andra; testtjänster avseende användbarhet av webbplatser; tjänster för belastningstestning av webbplatser; tjänster rörande formgivning av webbsidor; tjänster rörande formgivning av webbplatser; underhåll av webbplatser; underhåll av webbplatser och webbhotelltjänster online åt andra; uppdragsskrivning av datorprogram, programvara och kod för framtagning av webbsidor på internet; utformning av webbplatser; utformning av webbsidor; utformning av webbsidor åt andra; utformning, skapande, hosting och underhåll av webbplatser åt andra; hosting avseende webbloggar; hosting avseende webbsidor; hosting för en direktansluten webbplats för skapande och värdskap för mikrowebbplatser för företag; hosting för minnesutrymme för webbplatser; hosting för mobila webbplatser; hosting för skräddarsydda webbsidor; hosting för webbfaciliteter online åt andra för delning av onlineinnehåll; hosting för webbfaciliteter online åt andra för genomförande av interaktiva diskussioner; hosting för webbportaler; hosting och uthyrning av minnesutrymme för webbplatser; hostingtjänster avseende webbplatser för elektronisk lagring av digitala fotografier och videor; tillhandahållande av tillfällig användning av icke-nedladdningsbara programvarutillämpningar som är tillgängliga via en webbplats; tillhandahållande av tillfällig användning av icke-nedladdningsbar programvara via direktanslutning för utveckling av webbplatser; tillhandahållande av tillfällig användning av webbaserade tillämpningar; tillhandahållande av tillfällig användning av webbaserad programvara; tillhandahållande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme [webbutrymme] på internet; upplåtande av utrymme på internet för webbloggar; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter för andra (webbhotelltjänster); upprättande och underhåll av webbplatser för mobiltelefoner; uthyrning av minnesutrymme för webbplatser; uthyrning av programvara för utveckling av webbplatser; uthyrning av webbservrar; värdskap för en direktansluten webbplats för skapande och värdskap för mikrowebbplatser för företag; värdskap för skräddarsydda webbsidor; värdskap för webbportaler; värdskap och uthyrning av minnesutrymme för webbplatser; webbhotell för andras webbplatser på en datorserver för ett globalt datornät; webbhotell för webbsidor på internet; webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar; webbhotelltjänster online åt andra; aviseringar om barns åtkomst till webbplatser och webbinnehåll; tillhandahållande av information om kliniska studier via en interaktiv webbplats; design av hemsidor; design och skapande av hemsidor och internetsidor; design och utformning av datorprogramvara; design och utveckling av mjukvaror; utveckling, design och uppdatering av hemsidor; rådgivning om design av hemsidor och internetsidor; rådgivnings- och informationstjänster avseende design, programmering och underhåll av programvara; rådgivnings- och informationstjänster avseende design av programvara; datorstödd teknisk designtjänst; design av animering och specialeffekter för andra; design av butiker; design av logotyper; design av produkter; design av prototyper; design av visitkort; grafisk design; grafisk design av reklammaterial; grafisk design (illustration); illustrationstjänster (design); visuell design; grafisk formgivning av reklamlogotyper; grafisk konstdesign; grafisk och industriell formgivning; grafiska illustratörstjänster för andra; utarbetande av rapporter rörande grafisk formgivning; hosting avseende elektroniska minnesutrymmen på internet för reklam av varor och tjänster; värdskap för elektroniska minnesutrymmen på internet för reklam av varor och tjänster; utformningstjänster för skyltningssystem för reklamändamål; planering, design, utveckling och underhåll av onlinewebbplatser för tredje part; programmering av programvara för onlinereklam; programmering av programvara för utvärdering av kundbeteenden i onlinebutiker; upplåtande av support online för mjukvaruanvändare; användarverifiering med hjälp av teknik för samlad inloggning för online-mjukvarutillämpningar.