Visa allt om CTEK AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsättning 950 000 922 000 706 316 635 385
Övrig omsättning 7 000 5 000 50 227 918
Rörelseresultat (EBIT) 36 000 82 000 142 733 65 094
Resultat efter finansnetto 21 000 5 000 101 629 47 603
Årets resultat 3 000 4 000 82 010 33 004
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 148 000 1 096 000 1 082 973 1 089 374
Omsättningstillgångar 561 000 470 000 370 916 273 619
Tillgångar 1 708 000 1 566 000 1 453 889 1 362 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 662 000 655 000 285 636 200 978
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 3 000 3 528 3 096
Långfristiga skulder 632 000 619 000 960 897 1 031 022
Kortfristiga skulder 415 000 289 000 203 828 127 897
Skulder och eget kapital 1 708 000 1 566 000 1 453 889 1 362 993
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
Löner till styrelse & VD 21 000 21 000 4 586 11 819
Varav tantiem till styrelse & VD 7 000 0 - -
Löner till övriga anställda 105 000 105 000 92 344 99 886
Varav resultatlön till övriga anställda 6 000 0 - -
Sociala kostnader 55 000 39 000 39 330 33 832
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 957 000 927 000 756 543 636 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 219 176 155 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 338 5 239 4 557 3 760
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 822 938 786 738
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 000 151 000 199 954 132 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,04% 30,54% 11,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,63% 5,68% 11,78% 6,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% 9,65% 24,25% 13,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,32% 52,93% 53,31% 58,13%
Rörelsekapital/omsättning 15,37% 19,63% 23,66% 22,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,76% 41,83% 19,65% 14,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,24% 93,77% 117,05% 140,05%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettoomsättning 19 000 10 000 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 000 -34 000 -95 0
Resultat efter finansnetto -20 000 -37 000 -95 0
Årets resultat -20 000 5 000 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 912 000 1 873 000 890 830 890 830
Omsättningstillgångar 10 000 13 000 1 683 50
Tillgångar 1 922 000 1 886 000 892 513 890 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 375 000 1 332 000 892 319 890 830
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 496 000 496 000 0 0
Kortfristiga skulder 52 000 59 000 194 50
Skulder och eget kapital 1 922 000 1 886 000 892 513 890 880
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12 2019-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 000 8 000 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 000 4 000 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 19 000 10 000 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 000 -7 000 -95 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 90,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,05% -1,80% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,26% -340,00% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -221,05% -460,00% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,54% 70,63% 99,98% 99,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,23% 22,03% 867,53% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!