Visa allt om Fractal Gaming Group AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 635 716 419 116 339 503 185 513
Övrig omsättning 16 255 47 210 8 635 3 431
Rörelseresultat (EBIT) 115 447 33 994 25 711 -9
Resultat efter finansnetto 108 691 31 491 17 480 -5 845
Årets resultat 83 966 19 201 6 765 -8 880
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 432 189 894 198 742 217 206
Omsättningstillgångar 288 657 233 142 155 103 119 141
Tillgångar 539 089 423 036 353 845 336 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 698 176 904 157 586 150 287
Minoritetsintressen 0 123 69 0
Avsättningar (tkr) 0 8 212 5 374 2 270
Långfristiga skulder 13 626 0 0 57 249
Kortfristiga skulder 254 765 237 797 190 816 126 541
Skulder och eget kapital 539 089 423 036 353 845 336 347
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 9 960 1 524 1 831 965
Varav tantiem till styrelse & VD - 229 420 347
Löner till övriga anställda 31 739 33 320 26 277 13 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0
Sociala kostnader 8 762 7 957 6 969 3 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 651 971 466 326 348 138 188 944
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 63 52 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 213 6 653 6 529 5 797
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 732 700 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 711 62 113 53 308 17 906
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,68% 23,45% 83,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,42% 8,38% 7,43% 0,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,16% 8,45% 7,74% 0,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,88% 39,74% 40,48% 36,17%
Rörelsekapital/omsättning 5,33% -1,11% -10,52% -3,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,21% 41,82% 44,54% 44,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,48% 53,01% 50,17% 66,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04
Nettoomsättning 12 422 4 526 4 356 4 393 1 365
Övrig omsättning 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -6 332 -96 -889 1 568 -2 997
Resultat efter finansnetto 41 685 -3 391 -8 957 -3 762 -6 212
Årets resultat 67 162 10 160 17 346 -1 122 -6 212
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 432 271 432 271 432 271 432 271 432
Omsättningstillgångar 7 821 338 505 2 940 713
Tillgångar 279 253 271 770 271 937 274 372 272 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 787 198 173 188 012 170 166 171 288
Obeskattade reserver 26 023 15 565 10 420 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 95 628 94 598
Kortfristiga skulder 18 443 58 032 73 505 8 578 6 259
Skulder och eget kapital 279 253 271 770 271 937 274 372 272 145
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
Löner till styrelse & VD - 1 524 1 831 965 -
Varav tantiem till styrelse & VD 510 229 - - -
Löner till övriga anställda 2 094 912 1 666 13 606 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 872 1 236 1 340 3 424 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 12 422 4 526 4 356 4 393 1 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 32 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 211 2 263 2 178 137 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 682 2 064 2 249 78 3 983
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 332 -96 -889 1 568 -2 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 174,46% 3,90% -0,84% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,64% -0,04% -0,33% 0,57% -1,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 351,54% -2,12% -20,41% 35,69% -219,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -85,51% -1 274,72% -1 675,85% -128,34% -406,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,35% 77,39% 72,13% 62,02% 62,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,41% 0,58% 0,69% 34,27% 11,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2017 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...