Visa allt om RYLO AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 11 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettoomsättning 161 005 162 047 200 761 148 668 83 960 99 816 36 903
Övrig omsättning 118 900 423 42 298 252 5 553 5 143 952
Rörelseresultat (EBIT) 164 439 46 575 126 807 50 260 25 342 39 611 165 801
Resultat efter finansnetto 145 614 36 633 123 239 38 089 18 407 32 498 165 193
Årets resultat 112 449 29 893 95 756 30 274 13 102 25 777 147 492
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 811 038 1 111 005 1 184 150 1 034 880 815 732 594 120 503 806
Omsättningstillgångar 101 696 30 950 49 619 18 027 25 573 30 193 46 406
Tillgångar 1 912 734 1 141 955 1 233 770 1 052 907 841 304 624 313 550 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 451 614 318 080 346 039 255 924 233 578 186 016 168 566
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 175 141 138 510 134 469 128 373 119 988 108 410 64 178
Långfristiga skulder 1 214 458 600 028 671 741 613 847 451 700 311 616 268 136
Kortfristiga skulder 71 521 85 337 81 520 54 763 36 039 18 271 49 331
Skulder och eget kapital 1 912 734 1 141 955 1 233 770 1 052 907 841 304 624 313 550 212
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
Löner till styrelse & VD 1 183 1 155 942 1 122 1 424 1 605 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 615 12 025 12 304 5 100 3 356 3 378 1 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 4 637 4 321 3 832 3 525 2 662 2 523 913
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 279 905 162 470 243 059 148 920 89 513 99 821 180 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 17 22 14 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 474 9 532 9 126 10 619 6 458 7 678 2 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 144 1 233 850 1 186 824 890 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 205 271 78 374 158 358 80 617 46 909 56 902 165 801
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,64% -19,28% 35,04% 77,07% -15,89% 170,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,62% 4,51% 11,42% 4,80% 3,02% 6,35% 30,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 102,43% 31,79% 70,19% 34,01% 30,23% 39,70% 449,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,50% 73,90% 79,44% 87,61% 91,83% 86,34% 94,30%
Rörelsekapital/omsättning 18,74% -33,56% -15,89% -24,71% -12,47% 11,94% -7,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,61% 27,85% 28,05% 24,31% 27,76% 29,80% 30,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,19% 36,27% 60,87% 32,92% 70,96% 125,07% 92,24%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 11 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -116 -47 -14 -221 -11 -8 -10
Resultat efter finansnetto 2 412 -2 087 41 021 1 779 12 929 1 336 29 990
Årets resultat 1 877 -1 640 39 766 1 389 12 528 1 042 29 990
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 443 32 836 33 445 38 433 41 224 30 444 2 996
Omsättningstillgångar 2 250 15 058 41 873 1 192 391 242 30 050
Tillgångar 34 693 47 893 75 319 39 625 41 615 30 686 33 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 124 25 247 73 565 39 400 41 111 28 582 30 040
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 375 8 500 0 0 0 1 810 2 996
Kortfristiga skulder 1 194 14 147 1 753 225 504 294 10
Skulder och eget kapital 34 693 47 893 75 319 39 625 41 615 30 686 33 046
Löner & utdelning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -116 -47 -14 -221 -11 -8 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,18% 52,72% 97,67% 99,43% 98,79% 93,14% 90,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,44% 106,44% 2 388,65% 529,78% 77,58% 82,31% 300 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!