Visa allt om Strandängshälsan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 8 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Nettoomsättning 29 703 58 253 43 413 32 900 22 669 19 214 13 479 4 583
Övrig omsättning 92 35 8 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 234 13 130 9 566 5 892 5 767 5 102 3 566 1 347
Resultat efter finansnetto 8 236 13 133 9 570 5 890 5 765 5 101 3 567 1 347
Årets resultat 4 988 14 907 5 712 3 473 2 572 2 995 2 092 754
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 870 1 991 951 1 189 1 537 94 131 168
Omsättningstillgångar 13 117 22 530 16 910 11 070 7 576 7 967 5 814 1 675
Tillgångar 13 987 24 521 17 861 12 260 9 114 8 061 5 945 1 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 121 15 733 5 826 4 114 2 640 3 068 2 574 804
Obeskattade reserver 3 953 2 000 7 748 5 453 3 988 2 524 1 265 381
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 913 6 787 4 287 2 693 2 485 2 468 2 107 658
Skulder och eget kapital 13 987 24 521 17 861 12 260 9 114 8 061 5 945 1 842
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 259
Utdelning till aktieägare 0 15 600 5 000 4 000 2 000 3 000 2 500 322
Omsättning 29 795 58 288 43 421 32 900 22 669 19 214 13 479 4 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 31 26 20 11 11 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 958 1 879 1 670 1 645 2 061 1 747 1 926 1 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 660 669 759 855 660 666 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 508 13 526 9 897 6 240 5 879 5 139 3 603 1 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 34,18% 31,95% 45,13% 17,98% 42,55% 194,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,90% 53,56% 53,59% 48,07% 63,29% 63,30% 60,00% 73,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,73% 22,54% 22,05% 17,91% 25,44% 26,56% 26,46% 29,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,22% 63,24% 69,82% 73,49% 72,39% 68,63% 68,65% 68,71%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 27,03% 29,08% 25,46% 22,46% 28,62% 27,50% 22,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,66% 70,52% 66,45% 68,25% 63,10% 62,48% 59,89% 59,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,99% 331,96% 394,45% 411,07% 304,87% 322,81% 275,94% 254,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!