Visa allt om ILLUME Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Nettoomsättning 1 400 005 791 080 581 101 320 529
Övrig omsättning 34 490 20 991 17 269 3 633
Rörelseresultat (EBIT) 387 605 119 499 132 885 63 545
Resultat efter finansnetto 386 030 116 901 132 074 62 116
Årets resultat 306 360 92 759 103 334 47 765
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 486 104 228 40 140 37 857
Omsättningstillgångar 654 906 310 553 244 158 114 988
Tillgångar 751 392 414 782 284 298 152 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 274 235 768 146 146 58 083
Minoritetsintressen 0 17 730 15 876 9 056
Avsättningar (tkr) 48 371 19 690 13 547 5 448
Långfristiga skulder 15 955 31 313 24 852 21 298
Kortfristiga skulder 188 793 110 282 83 877 58 959
Skulder och eget kapital 751 392 414 782 284 298 152 844
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
Löner till styrelse & VD 1 697 1 698 1 451 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 38 694 27 475 17 450 8 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 13 546 9 651 6 035 3 634
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 434 495 812 071 598 370 324 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 65 42 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 284 12 170 13 836 11 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 605 611 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 396 552 126 230 136 370 66 989
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,97% 36,13% 81,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,65% 28,81% 47,29% 41,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,72% 15,11% 23,13% 19,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,78% 67,21% 64,30% 48,48%
Rörelsekapital/omsättning 33,29% 25,32% 27,58% 17,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,31% 56,84% 51,41% 38,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,63% 126,76% 148,99% 114,92%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 15 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 0 4 778 4 592 1 612 0 480 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -248 -434 2 297 -95 -38 461 -11
Resultat efter finansnetto 101 222 13 926 44 741 6 580 6 507 12 -11
Årets resultat 101 222 14 401 44 294 7 309 5 880 12 -11
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 014 79 326 70 899 50 387 27 915 20 871 0
Omsättningstillgångar 40 612 747 530 1 523 4 127 499 50
Tillgångar 148 625 80 073 71 428 51 910 32 042 21 370 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 455 63 733 49 333 13 240 5 931 51 39
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 494 2 194 18 823 38 396 25 984 21 310 0
Kortfristiga skulder 677 14 146 3 272 274 127 8 10
Skulder och eget kapital 148 625 80 073 71 428 51 910 32 042 21 370 50
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 8 200 0 0 0
Omsättning 0 4 778 4 592 1 612 0 480 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -248 -434 2 297 -95 -38 461 -11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 4,05% 184,86% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 20,10% 63,25% 14,22% - 2,16% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 336,90% 983,91% 457,82% - 96,04% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - -280,43% -59,71% 77,48% - 102,29% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,21% 79,59% 69,07% 25,51% 18,51% 0,24% 78,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 998,82% 5,28% 16,20% 555,84% 3 249,61% 6 237,50% 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!