Visa allt om Doktor.se Rimbo Hälsocentral AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 6 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 26 311 28 094 17 255 34 889 39 800 45 688 26 123 23 182 9 319
Övrig omsättning 492 6 040 478 1 014 221 281 241 172 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 508 -4 736 -2 736 -1 720 997 -643 1 015 361 230
Resultat efter finansnetto -1 519 -4 762 -2 428 -1 516 669 -1 150 928 305 206
Årets resultat 13 -662 7 513 2 726 3 083 -170 177 229 157
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2021-06 2020-06 2019-06 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 674 1 593 698 962 3 843 3 851 1 551 2 237 1 373
Omsättningstillgångar 13 202 18 611 25 697 19 100 11 861 7 508 7 872 2 331 1 510
Tillgångar 14 876 20 204 26 395 20 062 15 704 11 358 9 423 4 569 2 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 847 9 834 10 496 2 983 5 357 2 274 2 443 406 207
Obeskattade reserver 0 0 4 100 1 000 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 12 3 866 2 967 4 829 3 058 1 253 1 032
Kortfristiga skulder 5 029 10 370 11 787 12 214 7 381 4 256 3 922 2 910 1 643
Skulder och eget kapital 14 876 20 204 26 395 20 062 15 704 11 358 9 423 4 569 2 883
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2021-06
2020-06
2019-06
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 - - 3 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 1 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 240 30
Omsättning 26 803 34 134 17 733 35 903 40 021 45 969 26 364 23 354 9 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 33 36 36 35 30 22 25 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 974 851 479 969 1 137 1 523 1 187 927 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 804 418 793 869 1 106 699 555 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 417 -4 631 -2 671 -1 544 1 291 -8 1 440 744 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,35% 62,82% - -12,34% -12,89% - 12,69% 148,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,95% -23,44% -9,08% -6,66% 6,35% -5,66% 10,77% 7,90% 7,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,63% -16,86% -13,89% -3,83% 2,51% -1,41% 3,89% 1,56% 2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,66% 90,42% 88,02% 88,82% 89,65% 83,55% 75,71% 78,24% 88,17%
Rörelsekapital/omsättning 31,06% 29,33% 80,61% 19,74% 11,26% 7,12% 15,12% -2,50% -1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,19% 48,67% 51,88% 18,76% 34,11% 20,02% 25,93% 8,89% 7,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,52% 179,47% 218,01% 156,38% 160,70% 176,41% 200,71% 80,10% 91,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!