Visa allt om Team Olivia Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 908 186 4 834 745 4 570 429 4 285 078 4 058 341 3 405 671 1 483 910
Övrig omsättning 43 047 42 332 83 002 23 931 28 949 25 096 10 156
Rörelseresultat (EBIT) 298 214 255 491 175 705 36 585 112 756 139 908 58 427
Resultat efter finansnetto 226 107 189 662 141 536 -19 058 71 882 98 567 31 641
Årets resultat 180 706 148 305 122 593 -30 725 57 155 72 126 23 169
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 518 118 2 434 712 2 223 820 2 256 200 2 176 247 1 911 654 1 777 044
Omsättningstillgångar 997 738 974 535 711 501 659 051 685 818 422 171 352 368
Tillgångar 3 515 856 3 409 247 2 935 321 2 915 251 2 862 065 2 333 825 2 129 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 257 496 1 059 646 871 295 739 228 790 770 717 256 756 097
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 14 880 16 905 15 573 0 35 678
Långfristiga skulder 1 388 979 1 403 332 1 120 799 1 407 794 1 244 201 956 249 717 443
Kortfristiga skulder 869 381 946 268 928 347 751 324 811 521 660 320 620 194
Skulder och eget kapital 3 515 856 3 409 247 2 935 321 2 915 251 2 862 065 2 333 825 2 129 412
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 46 070 42 399 49 987 48 141 49 690 38 752 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 84 728 1 845 1 956 - -
Löner till övriga anställda 3 113 840 3 129 280 2 927 517 2 710 071 2 541 133 2 110 442 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 878 546 893 380 883 865 817 490 771 979 652 044 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 951 233 4 877 077 4 653 431 4 309 009 4 087 290 3 430 767 1 494 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 599 7 653 281 7 342 7 042 6 234 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 646 632 16 265 584 576 546 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 536 13 890 493 484 456 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 430 998 406 284 276 780 137 971 195 698 211 176 83 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,52% - 6,66% 5,59% 19,16% 129,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,63% 7,50% 6,11% 1,47% 3,96% 6,04% 2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,18% 5,29% 3,93% 1,00% 2,79% 4,14% 3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 96,50% 96,61% 96,77% 98,18%
Rörelsekapital/omsättning 2,62% 0,58% -4,74% -2,15% -3,10% -6,99% -18,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,77% 31,08% 29,68% 25,36% 27,63% 30,73% 35,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,76% 102,99% 76,64% 87,72% 84,51% 63,93% 56,82%

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 406 5 572 5 322 5 354 5 056 995 0 0
Övrig omsättning 0 7 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -16 170 -15 311 -21 613 -12 753 -40 962 -20 403 -230 -150
Resultat efter finansnetto -16 297 -16 363 -22 470 -13 763 -41 743 -20 417 -233 -150
Årets resultat 44 64 156 -57 -26 117 0 -117
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 623 918 624 097 624 275 624 323 623 576 623 576 623 609 623 609
Omsättningstillgångar 37 592 36 134 38 222 35 272 51 724 54 909 30 328 30 050
Tillgångar 661 510 660 230 662 497 659 595 675 300 678 485 653 937 653 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 653 757 653 713 653 649 653 494 653 550 653 576 653 459 653 459
Obeskattade reserver 136 195 233 194 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 617 6 322 8 615 5 907 21 750 24 909 478 200
Skulder och eget kapital 661 510 660 230 662 497 659 595 675 300 678 485 653 937 653 659
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 5 469 6 301 10 115 5 234 5 932 1 167 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 3 679 3 968 6 506 4 112 3 610 686 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 406 5 579 5 322 5 354 5 056 995 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 703 2 786 2 661 2 677 2 528 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 808 5 612 8 970 4 723 4 636 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 992 -15 133 -21 453 -12 720 -40 962 -20 403 -230 -150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,91% 4,70% -0,60% 5,89% 408,14% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,44% -2,32% -3,26% -1,93% -6,07% -3,01% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -218,34% -274,78% -406,07% -238,20% -810,17% -2 050,55% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 404,74% 535,03% 556,31% 548,47% 592,84% 3 015,08% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,84% 99,04% 98,69% 99,10% 96,78% 96,33% 99,93% 99,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 493,53% 571,56% 443,67% 597,12% 237,81% 220,44% 6 344,77% 15 025,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!