Visa allt om Lendify AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 187 399 76 659 38 517 18 351 4 262 627 39
Övrig omsättning 9 184 9 254 93 271 489 2 907 770 9 218
Rörelseresultat (EBIT) -195 837 -127 290 -32 755 -52 134 -39 868 -14 527 -902
Resultat efter finansnetto -205 263 -186 894 -38 037 -60 126 -41 742 -14 185 -900
Årets resultat -165 991 -207 114 -38 037 -60 126 -41 742 -14 185 -900
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 175 444 69 106 321 465 183 350 88 437 23 356 11 841
Omsättningstillgångar 248 381 287 534 130 179 127 628 45 323 6 457 13 652
Tillgångar 2 423 825 356 640 451 644 310 977 133 760 29 812 25 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 770 73 402 92 474 99 889 27 122 4 022 18 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 007 1 014 1 012 1 074 1 170 352 0
Långfristiga skulder 1 898 973 35 787 35 578 28 000 3 18 134 2 441
Kortfristiga skulder 184 075 246 437 322 580 182 015 105 466 7 304 4 874
Skulder och eget kapital 2 423 825 356 640 451 644 310 977 133 760 29 812 25 493
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 450 - 268 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 159 - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 525 - 1 560 - - 5 049 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 4 931 - 7 163 - - 1 589 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 196 583 85 913 131 788 18 840 7 169 1 397 9 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 38 32 26 13 9 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 074 2 017 1 204 706 328 70 39
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 157 1 235 1 049 606 1 078 750 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -194 696 -127 093 -32 745 -52 128 -39 858 -14 517 -901
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 144,46% 99,03% 109,89% - 579,74% 1 507,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,96% -23,49% 0,75% -16,74% -29,67% -44,39% -3,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -102,96% -109,29% 8,75% -283,67% -931,14% -2 110,85% -2 300,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,32% 53,61% -499,52% -296,37% -1 411,15% -135,09% 22 507,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,02% 20,58% 20,47% 32,12% 20,28% 13,49% 71,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,93% 116,68% 40,36% 70,12% 42,97% 88,40% 280,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!