Visa allt om Dynamic Precision Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 98 399 109 084 108 212 104 651 175 682 202 695 172 573 33 433
Övrig omsättning 2 554 418 728 740 922 33 110 98
Rörelseresultat (EBIT) -7 431 2 326 2 373 -6 270 -6 209 9 531 2 381 1 010
Resultat efter finansnetto -8 252 1 465 1 903 -6 517 -6 714 8 503 1 947 804
Årets resultat -6 545 1 156 4 093 -6 517 -6 021 7 135 857 215
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 855 15 819 15 374 14 517 16 601 19 466 21 562 21 491
Omsättningstillgångar 38 311 43 693 48 663 46 906 59 208 77 446 88 290 31 783
Tillgångar 58 166 59 512 64 037 61 423 75 809 96 912 109 852 53 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 389 20 934 19 779 15 686 22 203 28 223 21 088 2 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 693 1 355 510
Avsättningar (tkr) 12 778 12 554 11 428 10 993 9 827 8 120 7 846 7 016
Långfristiga skulder 4 490 5 174 5 630 8 810 0 12 000 17 000 2 000
Kortfristiga skulder 26 509 20 850 27 200 25 934 43 779 47 876 62 563 41 533
Skulder och eget kapital 58 166 59 512 64 037 61 423 75 809 96 912 109 852 53 274
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 188 1 353 1 141 1 145 1 281 1 219 1 303 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 560 17 122 18 452 25 323 42 301 44 640 47 333 16 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 785 9 637 9 997 12 699 20 208 20 378 21 182 7 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 953 109 502 108 940 105 391 176 604 202 728 172 683 33 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 48 56 74 135 123 144 134
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 288 2 273 1 932 1 414 1 301 1 648 1 198 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 735 590 528 457 527 547 500 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 817 3 138 4 148 -3 241 -3 170 12 400 4 224 1 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,80% 0,81% 3,40% -40,43% -13,33% 17,45% 416,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,71% 3,91% 3,71% -10,17% -8,19% 9,84% 2,20% 1,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,51% 2,13% 2,19% -5,97% -3,53% 4,70% 1,40% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,92% 40,38% 41,27% 40,18% 46,65% 48,15% 56,51% 99,18%
Rörelsekapital/omsättning 11,99% 20,94% 19,83% 20,04% 8,78% 14,59% 14,91% -29,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,74% 35,18% 30,89% 25,54% 29,29% 29,68% 20,16% 4,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,52% 107,05% 90,08% 97,90% 91,94% 100,40% 97,61% 76,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!