Visa allt om Braganza AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 422 688 1 151 485 4 336 935 4 159 835 3 958 199 4 274 511 4 340 005 4 762 209
Övrig omsättning 186 883 703 534 65 282 72 021 71 619 292 405 151 204 46 057
Rörelseresultat (EBIT) -172 304 -336 089 -178 840 168 546 -154 647 380 516 48 692 9 923
Resultat efter finansnetto -158 483 -368 917 -305 642 142 904 -29 180 356 204 75 636 -11 589
Årets resultat -169 151 -318 276 -353 851 107 839 1 831 325 931 53 343 -7 952
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 208 933 2 195 336 2 715 704 2 697 232 2 598 481 1 599 194 1 697 135 1 928 740
Omsättningstillgångar 1 265 673 822 090 1 109 934 1 485 888 1 588 120 1 462 010 1 462 372 1 520 681
Tillgångar 3 474 606 3 017 426 3 825 639 4 183 119 4 186 601 3 061 204 3 159 507 3 449 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 104 899 787 1 276 929 1 717 713 1 647 746 1 646 359 1 430 388 1 487 063
Minoritetsintressen 39 652 0 34 816 0 26 450 0 9 774 36 411
Avsättningar (tkr) 122 627 9 524 47 334 34 062 52 428 24 084 21 479 57 992
Långfristiga skulder 1 134 160 962 482 1 019 127 1 033 882 1 056 518 240 465 476 517 577 462
Kortfristiga skulder 1 244 062 1 145 633 1 447 434 1 397 461 1 403 459 1 150 297 1 221 349 1 290 494
Skulder och eget kapital 3 474 606 3 017 426 3 825 639 4 183 119 4 186 601 3 061 204 3 159 507 3 449 421
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 5 102 0 7 168 11 212 13 963 12 800 13 843 10 215
Varav tantiem till styrelse & VD 91 0 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 401 660 554 473 857 049 847 072 809 446 835 501 825 962 805 662
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 42 007 181 354 349 230 394 024 89 795 340 063 310 305 382 055
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 609 571 1 855 019 4 402 217 4 231 856 4 029 818 4 566 916 4 491 209 4 808 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 880 1 055 1 537 1 584 1 609 1 694 1 706 1 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 617 1 091 2 822 2 626 2 460 2 523 2 544 3 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 730 823 784 759 734 723 757
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -24 746 -156 347 45 433 336 867 4 559 507 499 338 064 216 785
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,55% -73,45% - 5,09% -7,40% -1,51% -8,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,45% -8,25% -3,37% 5,33% 0,61% 14,65% 4,07% 1,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,43% -21,63% -2,97% 5,36% 0,65% 10,49% 2,97% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,02% 90,62% 86,22% 88,63% 88,47% 87,06% 83,36% 75,78%
Rörelsekapital/omsättning 1,52% -28,10% -7,78% 2,13% 4,67% 7,29% 5,55% 4,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,88% 29,82% 33,38% 41,06% 39,36% 53,78% 45,27% 43,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,57% 69,54% 73,23% 102,48% 109,04% 122,81% 114,20% 113,20%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 062 10 294 11 746 10 734 11 162 12 082 12 698 13 422 0
Övrig omsättning 0 581 324 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -13 323 -14 396 -19 817 -21 857 -18 460 -19 686 -19 296 -17 753 -4 965
Resultat efter finansnetto 82 402 -14 223 -124 282 6 851 48 625 113 918 121 412 46 893 277 619
Årets resultat 83 780 -14 223 -120 574 12 421 58 187 101 205 138 155 53 515 273 678
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 318 975 1 310 247 1 511 374 1 433 145 1 367 059 1 185 471 1 074 056 1 244 481 1 216 041
Omsättningstillgångar 152 412 208 043 306 069 485 820 524 295 600 198 510 936 231 339 153 146
Tillgångar 1 471 387 1 518 290 1 817 443 1 918 964 1 891 353 1 785 668 1 584 992 1 475 820 1 369 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 330 1 095 550 1 109 773 1 243 346 1 243 925 1 225 737 1 154 533 1 091 377 1 130 571
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 374 2 374 2 374 2 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 174 391 211 560 220 411 254 072 301 062 255 980 357 581 285 999 223 039
Kortfristiga skulder 117 666 211 180 - 421 546 346 366 301 577 70 505 96 070 13 203
Skulder och eget kapital 1 471 387 1 518 290 1 817 443 1 918 964 1 891 353 1 785 668 1 584 992 1 475 820 1 369 187
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 061 1 061 1 280 1 267 2 665 1 384 755 834 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 611 2 299 1 473 2 489 2 088 1 665 2 482 2 025 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 876 728 592 749 - 771 624 486 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 13 000 13 000 30 000 30 000 25 60 000
Omsättning 8 062 10 875 12 070 10 734 11 162 12 082 12 698 13 422 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 062 10 294 11 746 10 734 11 162 12 082 12 698 2 684 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 548 4 090 3 345 3 428 4 767 3 834 3 962 775 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 323 -14 396 -19 817 -21 857 -18 460 -19 686 -19 296 -17 753 -4 965
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,68% -12,36% 9,43% -3,83% -7,61% -4,85% -5,39% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,02% 2,17% 2,30% 1,39% 4,83% 8,17% 10,27% 4,24% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 099,50% 320,20% 356,19% 248,29% 818,92% 1 207,04% 1 281,60% 466,04% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 430,98% -30,47% 2 605,73% 598,79% 1 594,06% 2 471,62% 3 468,51% 1 007,82% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,15% 72,16% 61,06% 64,79% 65,77% 68,75% 72,96% 74,08% 82,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,53% 98,51% - 115,25% 151,37% 199,02% 724,68% 240,80% 1 159,93%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!