Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik

Varumärke tillhör Chimneytec S&V AB

Ansökningsnummer 201506139
Ansökningsdatum 2015-09-14
Registreringsnummer 528973
Registreringsdatum 2016-01-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-01-04
Typ Figurativt

Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik

Varor & Tjänster

Klass: 11

Rökkanaler för skorstenar; rökgaskanaler; rökkanaler för värmeanläggningar; rökkanaler för värmepannor; rökkanaler med utsugsfläktar; apparater för gasåtervinning; apparater för rening av rökgas; beslag till rökkanaler; förbränningsavdunstningsenheter som kan sänkas ner; teleskopiska kombinationsrökkanaler; utsugningsanordningar för skorstenar; värmeväxlare för avlägsnande av rökgaser; värmeväxlare för avlägsnande av avgaser; ventilationsapparatur för rökkanaler; ventiler för rökutsläpp.

Klass: 17

Böjliga rör, ej av metall; flexibla rör, ej av metall; flexibla rör för isoleringsändamål; flexibla rörledningar av plast för ledning av naturgas; flexibla slangar för ledning av vätska; flexibla slangar tillverkade av polymermaterial; glasfiberförstärkta slangar för fodring av kanalformade strukturer; glasfiberförstärkta slangar.

Klass: 19

Anordningar av plastmaterial för dränering av regnvatten; avloppsinsatser av plastmaterial; avloppsrör; avloppsrör, ej av metall; avloppsrör (icke-metalliska) för byggnadsinstallationer; brandskyddande avskärmningar (icke-metalliska) för elektriska ledningskanaler; brandhärdiga kragar för rör, ej av metall; golvdräneringskanaler gjorda av icke-metalliska material; golvdräneringar av icke-metalliska material; icke-metalliska avloppsrör; icke-metalliska ledningar för vattendistribution; icke-metalliska ledningar för vattentappning; isolerade vattenrör, ej av metall; kanaler av icke-metalliska material för överföring av luft för ventilation; kanaler gjorda av plast för dragning av rör för gaser; icke-metalliska vattenledningar (ej delar av sanitära anläggningar); luftkanaler av icke-metalliska material för byggnader; plaströr [styva] för vatten; plaströr för försörjning av naturgas; luftledningar för byggnader, ej av metall; luftkonditioneringskanaler, ej av metall; ventilationskanaler (icke-metalliska); byggnadsmaterial av plastmaterial; icke-metalliska skiljeväggsmaterial; rökkanaler (icke-metalliska) för byggnation; rörledningar och rör, och komponenter till dessa, inklusive ventiler, ej av metall; skiljeväggar av icke-metalliska material; skorstensfoder (ej av metall).