Visa allt om Arken Zoo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 841 706 717 862 421 196 60 042 61 601 0 0 0
Övrig omsättning 4 702 4 150 3 293 449 3 778 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 20 106 34 355 2 839 -289 1 208 -1 922 -108 -40
Resultat efter finansnetto 15 799 24 122 -2 079 -6 903 614 -1 985 -240 -67
Årets resultat -79 1 655 -2 291 -5 760 268 -858 481 -67
Balansräkningar (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 220 119 019 135 694 5 447 8 901 8 109 5 517 3 476
Omsättningstillgångar 141 450 85 318 140 189 11 807 13 408 1 723 211 366
Tillgångar 266 670 204 337 275 883 17 254 22 309 9 832 5 728 3 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 930 2 009 354 145 5 205 2 006 531 50
Obeskattade reserver 11 528 6 597 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 216 216 2 474 168 168 0 0 0
Långfristiga skulder 77 202 81 773 180 557 0 0 2 379 0 3 768
Kortfristiga skulder 175 794 113 743 92 498 16 941 16 936 5 447 5 197 24
Skulder och eget kapital 266 670 204 337 275 883 17 254 22 309 9 832 5 728 3 843
Löner & utdelning (tkr)
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 651 81 140 55 294 9 386 8 215 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 30 275 29 809 18 434 3 261 2 933 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 846 408 722 012 424 489 60 491 65 379 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 268 280 312 25 24 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 141 2 564 1 350 2 402 2 567 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 405 246 510 475 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 559 55 357 15 199 299 1 712 -1 919 -104 -39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,25% 70,43% 601,50% -2,53% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,50% 16,38% 1,03% -33,85% 3,30% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,38% 4,66% 0,68% -9,73% 1,20% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,68% 42,39% 44,25% 47,35% 42,93% - - -
Rörelsekapital/omsättning -4,08% -3,96% 11,32% -8,55% -5,73% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,10% 3,50% 0,13% 0,84% 23,33% 20,40% 9,27% 1,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,67% 7,41% 48,59% 25,75% 42,71% 31,63% 4,06% 1 525,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!