Visa allt om Fribergs Djurtransporter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 17 554 15 203 15 884 12 846 8 490 7 229 6 718 4 852
Övrig omsättning 172 14 777 263 0 0 30 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 412 1 113 1 814 2 040 1 422 934 1 470 302
Resultat efter finansnetto 2 086 836 1 477 1 802 1 355 863 1 462 287
Årets resultat 686 645 746 692 663 545 592 191
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 010 10 104 12 990 8 292 4 169 2 944 3 064 340
Omsättningstillgångar 3 301 2 854 3 731 3 627 3 251 2 298 1 850 641
Tillgångar 19 311 12 959 16 721 11 919 7 420 5 242 4 914 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 609 1 324 1 079 1 033 941 878 833 241
Obeskattade reserver 4 000 2 800 2 800 2 300 1 400 900 740 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 502 5 246 7 940 5 471 3 270 1 893 2 271 0
Kortfristiga skulder 5 199 3 589 4 902 3 115 1 809 1 571 1 069 700
Skulder och eget kapital 19 311 12 959 16 721 11 919 7 420 5 242 4 914 981
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 1 450 1 336 1 362 1 266
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 749 665 533 359
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 600 600 500 0
Omsättning 17 726 15 217 16 661 13 109 8 490 7 229 6 748 4 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 3 - 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 511 3 041 3 177 2 569 2 830 - 2 239 1 617
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 014 927 918 768 750 - 633 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 128 3 060 3 919 3 356 1 922 1 367 1 564 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,46% -4,29% 23,65% 51,31% 17,44% 7,61% 38,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,49% 8,59% 10,85% 17,12% 19,16% 17,82% 29,93% 30,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,74% 7,32% 11,42% 15,88% 16,75% 12,92% 21,90% 6,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,98% 60,16% 55,25% 62,09% 55,62% 52,72% 56,25% 49,32%
Rörelsekapital/omsättning -10,81% -4,83% -7,37% 3,99% 16,98% 10,06% 11,63% -1,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,49% 27,07% 19,51% 23,72% 27,40% 30,14% 28,70% 27,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,49% 79,52% 76,11% 116,44% 179,71% 146,28% 173,06% 91,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...