Visa allt om Wise IT AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 179 057 175 537 156 169 132 748 122 968
Övrig omsättning 2 988 2 150 201 226 193
Rörelseresultat (EBIT) 1 891 -435 4 928 8 153 5 537
Resultat efter finansnetto 1 832 -408 4 921 8 159 5 540
Årets resultat 951 186 707 1 826 -904
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 515 10 333 12 138 13 921 16 629
Omsättningstillgångar 116 468 147 137 103 988 96 682 89 550
Tillgångar 124 983 157 470 116 126 110 603 106 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 915 2 962 2 777 2 070 244
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 424 235 172 0 0
Långfristiga skulder 3 750 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 894 154 273 113 177 108 533 105 935
Skulder och eget kapital 124 983 157 470 116 126 110 603 106 179
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
Löner till styrelse & VD 1 281 1 493 1 530 1 572 1 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 75 097 81 096 73 948 59 107 53 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 23 392 31 624 28 858 23 519 20 098
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 182 045 177 687 156 370 132 974 123 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 168 192 178 154 145
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 066 914 877 862 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 614 600 560 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 594 1 268 6 631 9 860 7 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,01% 12,40% 17,64% 7,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,54% -0,26% 4,26% 7,39% 5,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,07% -0,23% 3,17% 6,16% 4,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,95% 76,88% 81,69% 82,06% 78,01%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% -4,07% -5,88% -8,93% -13,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,53% 1,88% 2,39% 1,87% 0,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,26% 95,37% 91,88% 89,08% 84,53%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 62 886 72 999 62 921 49 466 44 841 38 724 28 786 15 750
Övrig omsättning 1 460 1 641 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 527 -951 3 379 4 061 3 610 808 -2 240 -1 496
Resultat efter finansnetto 530 -941 3 363 4 058 3 598 811 -2 240 -1 499
Årets resultat 252 7 1 565 27 -191 -168 -136 -1 191
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 861 76 861 76 861 76 861 76 862 2 5 6
Omsättningstillgångar 23 020 55 111 18 739 16 572 14 435 7 998 7 074 6 786
Tillgångar 99 881 131 972 95 600 93 433 91 297 8 000 7 078 6 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 807 2 556 2 549 984 957 1 148 1 316 1 452
Obeskattade reserver 1 135 966 782 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 939 128 450 92 269 92 449 90 340 6 853 5 763 5 341
Skulder och eget kapital 99 881 131 972 95 600 93 433 91 297 8 000 7 078 6 792
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 281 1 493 1 530 1 572 1 608 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 316 32 540 27 909 19 251 14 701 18 038 13 547 8 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 481 13 173 11 392 8 588 7 262 6 677 5 397 3 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 346 74 640 62 921 49 466 44 841 38 724 28 786 15 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 59 48 35 33 33 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 310 1 237 1 311 1 413 1 359 1 173 1 066 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 814 845 888 885 847 789 753 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 527 -951 3 379 4 062 3 611 810 -2 239 -1 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,85% 16,02% 27,20% 10,31% 15,80% 34,52% 82,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,54% -0,71% 3,54% 4,36% 3,96% 10,16% -31,63% -22,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,86% -1,29% 5,38% 8,23% 8,06% 2,10% -7,78% -9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,55% 89,00% 95,66% 96,55% 96,62% 97,74% 97,54% 97,54%
Rörelsekapital/omsättning -111,18% -100,47% -116,86% -153,39% -169,28% 2,96% 4,55% 9,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,70% 2,51% 3,30% 1,05% 1,05% 14,35% 18,59% 21,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,77% 42,90% 20,31% 17,93% 15,98% 116,71% 122,75% 127,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!